print  Print
Từ điển
 
Á
B
C
D
Đ
G
H
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
V
X
All

 • Báo cáo bộ phận
  Một bộ phận hoạt động mà IFRS 8 yêu cầu thông tin phải được công bố.
   
 • Báo cáo tài chính giữa niên độ
  Báo cáo tài chính có chứa một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh (như được mô tả trong IAS 1) hoặc một bộ báo cáo tài chính tóm lược (như được mô tả trong IAS 34) trong kỳ báo cáo giữa niên độ.
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất
  Báo cáo tài chính của một tập đoàn trong đó tài sản, công nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí và lưu chuyển tiền tệ của công ty mẹ và các công ty con được trình bày như là một thực thể kinh tế duy nhất.
   
 • Báo cáo tài chính riêng
  Được trình bày bởi một đơn vị trong đó đơn vị có thể chọn, theo các yêu cầu trong IAS 27, để hạch toán các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh và công ty liên kết hoặc theo giá gốc, tuân theo IFRS 9 Công cụ tài chính, hoặc sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu được mô tả trong IAS 28 Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh.
   
 • Bất động sản chủ sở hữu sử dụng
  Bất động sản chủ sở hữu sử dụng: Là bất động sản do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ  nhằm mục đích sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý.
 • Bất động sản đầu tư
  Bất động sản đầu tư: Là bất động sản, gồm: quyền sử dụng đất, nhà, hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để:

  a. Sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý; hoặc

  b. Bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường.
 • Bên bị mua
  Một hoặc nhiều đơn vị mà bên mua có được quyền kiểm soát trong giao dịch hợp nhất kinh doanh.
   
 • Bên góp vốn cơ sở liên doanh
   Là bên tham gia vào một liên doanh có sự kiểm soát chung đối với liên doanh đó.

   

   
 • Bên liên quan
  Một cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến đơn vị đang lập báo cáo tài chính (trong ias IAS 24 được gọi là đơn vị báo cáo).
   
 • Bên mua
  Đơn vị có được quyền kiểm soát đối với bên bị mua.
   
 • Bên ra quyết định
  Một đơn vị có quyền ra quyết định, có thể là chủ thể hoặc đại diện cho các bên khác.
   
 • Bên tham gia hoạt động đồng kiểm soát
  Là bên tham gia vào hoạt động đồng kiểm soát và nắm quyền đồng kiểm soát đối với hoạt động đồng kiểm soát đó.
   
 • Bên tham gia liên doanh hoạt động kinh doanh
  Một bên tham gia hoạt động chung có quyền kiểm soát chung hoạt động chung đó.
   
 • Bên thụ hưởng
  Bên có quyền nhận bồi thường từ một hợp đồng bảo hiểm nếu một sự kiện được bồi thường phát sinh.
   
 • Bản thuyết minh BCTC
  Cung cấp những thông tin chưa được trình bày và đề cập đến trên Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo thu nhập toàn diện, Báo cáo thu nhập riêng (nếu được trình bày), Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bản thuyết minh bao gồm các phần mô tả mang tính tường thuật hoặc những phân tích chi tiết hơn các số liệu đã được thể hiện trong các báo cáo kể trên, cũng như những thông tin về các khoản mục không đủ điều kiện để được ghi nhận trong các Báo cáo này.
   
 • Bất động sản chủ sở hữu sử dụng
  Bất động sản được nắm giữ (bởi người chủ sở hữu hoặc bên đi thuê theo hợp đồng thuê tài chính) và sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc cho mục đích quản lý đơn vị. Người nắm giữ các công cụ được phân loại là chủ sở hữu.
   
 • Bất động sản đầu tư
  Tài sản (đất hoặc một tòa nhà, hoặc một phần của tòa nhà, hoặc cả hai) được nắm giữ (bởi chủ sở hữu hoặc bởi bên thuê như một tài sản có quyền sử dụng) để kiếm tiền cho thuê hoặc để tăng vốn hoặc cả hai, thay vì sử dụng trong sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc cho mục đích hành chính, hoặc bán trong quá trình kinh doanh thông thường.
   
 • Bộ phận của đơn vị
  Các hoạt động và các luồng tiền có thể phân biệt một cách rõ ràng với phần còn lại của đơn vị, xét về mặt hoạt động và để phục vụ mục đích báo cáo tài chính.
   
 • Biến đổi sinh học
  Các quá trình tăng trưởng, suy thoái, sản xuất và sinh sản khiến tài sản sinh học bị biến đổi về số lượng và chất lượng.
   

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)