print  Print
Từ điển
 
Á
B
C
D
Đ
G
H
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
V
X
All

 • Chi phí dịch vụ quá khứ
  Thay đổi trong giá trị hiện tại của nghĩa vụ phúc lợi xác định phát sinh do người lao động làm việc cho đơn vị trong các kỳ trước, xuất phát từ sửa đổi quỹ phúc lợi (đưa vào áp dụng hay hủy bỏ, hoặc thay đổi một quỹ phúc lợi với phúc lợi xác định) hoặc thu hẹp quy mô (đơn vị giảm đáng kể số người lao động tham gia quỹ phúc lợi).
   
 • Chi phí giao dịch
  Chi phí bán tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ trong thị trường chính (hoặc thuận lợi nhất) cho tài sản hoặc nợ phải trả liên quan trực tiếp đến việc thanh lý tài sản hoặc chuyển nhượng nợ phải trả và đáp ứng cả hai tiêu chí: là kết quả trực tiếp từ và rất cần thiết cho giao dịch đó và sẽ không phát sinh khi đơn vị có quyết định bán tài sản hoặc chuyển giao nhượng phải trả nhưng được thực hiện.
   
 • Chi phí phục vụ hiện tại
  Phần giá trị hiện tại tăng lên của nghĩa vụ phúc lợi xác định phát sinh do người lao động làm việc cho đơn vị trong kỳ báo cáo hiện tại.
   
 • Chi phí thanh lý
  Chi phí tăng thêm liên quan trực tiếp đến việc thanh lý tài sản, không bao gồm chi phí tài chính và chi phí thuế thu nhập.
   
 • Chi phí thuế (thu nhập thuế)
  Tổng chi phí thuế hiện hành và chi phí thuế hoãn lại (hoặc thu nhập thuế hiện hành và thu nhập thuế hoãn lại) khi xác định lãi hoặc lỗ của một kỳ.
   
 • Chi phí trực tiếp ban đầu
  Chi phí tăng thêm liên quan trực tiếp đến việc đàm phán và thỏa thuận hợp đồng thuê, trừ khi các chi phí đó phát sinh bởi nhà sản xuất hoặc đại lý cho thuê.
   
 • Chi phí vận chuyển
  Các chi phí phát sinh để vận chuyển một tài sản từ vị trí hiện tại của nó đến thị trường chính của nó (hoặc thuận lợi nhất).
   
 • Chi phí đi vay
  Lãi và các chi phí khác mà đơn vị phải chịu liên quan đến việc vay vốn.
   
 • Cho quyền
  Có quyền được phép làm. Dưới một thỏa thuận chi trả dựa trên cổ phiếu, quyền của đối tác để nhận được tiền, tài sản khác và các công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị được trao cho khi quyền của đối tác không còn phụ thuộc vào sự thỏa mãn các điều kiện trao quyền.
   
 • Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
  Những chuẩn mực và hướng dẫn được ban hành bởi Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế. Bao gồm: Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, Chuẩn mực kế toán quốc tế, Hướng dẫn chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế - IFRIC, Hướng dẫn chuẩn mực kế toán quốc tế - SIC.
   
 • Cơ quan quản lý mức giá
  Một cơ quan có thẩm quyền được trao quyền theo luật hoặc quy định để thiết lập mức giá hoặc một phạm vi mức giá ràng buộc một đơn vị. Cơ quan quản lý giá có thể là bên thứ ba hoặc bên liên quan của đơn vị, bao gồm cả ban quản trị riêng của đơn vị, nếu cơ quan đó được yêu cầu theo quy chế hoặc quy định để thiết lập mức giá vì cả lợi ích của khách hàng và để đảm bảo tài chính tổng thể của đơn vị.
   
 • Cơ sở tính thuế của tài sản hoặc nợ phải trả
  Cơ sở tính thuế của một tài sản hoặc nợ phải trả là giá trị tính cho tài sản hoặc nợ phải trả đó cho mục đích tính thuế.
   
 • Dòng tiền

  Dòng tiền vào và ra của tiền và các khoản tương đương tiền.
 • Dòng tiền dự kiến
  Xác suất bình quân (ví dụ trung vị của phân phối) của dòng tiền trong tương lai.
   
 • Dừng ghi nhận
  Việc xóa sổ một tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tàichính được ghi nhận trước đó khỏi báo cáo tình hình tài chính của đơn vị.
   
 • Dự phòng
  Là khoản nợ phải trả không chắc chắn về giá trị hoặc thời gian.
   
 • Dự phòng tổn thất
  Khoản dự phòng cho khoản tổn thất tín dụng dự kiến đối với tài sản tài chính theo mục 4.1.2, khoản phải thu cho thuê và hợp đồng tài sản, số tiền tổn thất lũy kế đối với tài sản tài chính được đo theo mục 4.1.2A và dự phòng tổn thất tín dụng dự kiến đối với các cam kết cho vay và hợp đồng bảo lãnh tài chính.
   
 • Doanh thu
  Thu nhập phát sinh trong quá trình hoạt động bình thường của một đơn vị.
   
 • Doanh thu tài chính chưa thực hiện
  Là chênh lệch giữa đầu tư gộp trong hợp đồng thuê tài chính, và đầu tư thuần trong hợp đồng thuê tài chính.
   
 • Gây quỹ (của trợ cấp hưu trí)
  Việc chuyển tài sản cho một đơn vị (quỹ) tách biệt với đơn vị của chủ lao động để đáp ứng các nghĩa vụ trong tương lai cho việc thanh toán các khoản trợ cấp hưu trí.
   
 • Gần như chắc chắn/ Nhiều khả năng xảy ra
  Mức độ cao hơn đáng kể so với nhiều khả năng xảy ra.
   
 • Giao dịch có trật tự/có tổ chức/có quy củ
  Một giao dịch giả định tiếp xúc với thị trường trong một khoảng thời gian trước ngày xác định giá trị để cho phép các hoạt động tiếp thị thông thường và theo thông lệ cho các giao dịch liên quan đến các tài sản hoặc nợ phải trả; nó không phải là một giao dịch bắt buộc (ví dụ như một giao dịch thanh lý bắt buộc hoặc bán hàng không mong muốn).
   
 • Giao dịch dự kiến
  Một giao dịch không bắt buộc nhưng dự kiến trong tương lai
   
 • Giao dịch mua hoặc bán thông thường
  Một giao dịch mua hoặc bán một tài sản tài chính theo một hợp đồng mà các điều khoản quy định việc chuyển nhượng tài sản trong một khoảng thời gian được xác định chung theo quy định hoặc dựa trên thông lệ thị trường.
   
 • Giao dịch ngoại tệ
  Một giao dịch có mệnh giá hoặc yêu cầu thanh toán bằng ngoại tệ.
   
 • Giao dịch thanh toán trên cơ sở cổ phiếu bằng tiền mặt
  Giao dịch thanh toán dựa trên cơ sở cổ phiếu trong đó đơn vị mua hàng hóa hoặc dịch vụ bằng cách phát sinh nghĩa vụ chuyển tiền mặt hoặc tài sản khác cho nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ đó với số tiền dựa trên giá (hoặc giá trị) của các công cụ vốn chủ sở hữu (bao gồm cả cổ phiếu hoặc quyền chọn cổ phiếu) của đơn vị hoặc nhóm đơn vị khác.
   
 • Giao dịch với bên liên quan
  Chuyển giao nguồn lực, dịch vụ hoặc nghĩa vụ giữa đơn vị báo cáo và bên liên quan, bất kể giá có được tính hay không.
   
 • Giá bán độc lập (của một hàng hóa hoặc dịch vụ)
  Giá mà đơn vị bán riêng một hàng hóa hoặc dịch vụ đã cam kết cho khách hàng.
   
 • Giá chuyển nhượng
  Giá nhận được từ bán một tài sản hoặc chi ra để chuyển nhượng một khoản nợ.
   
 • Giá khớp lệnh
  Giá phải trả để có được một tài sản hoặc nhận được để đảm đương một khoản nợ phải trả trong một giao dịch hối đoái.
   

Bài trước 3 / 11 Bài kế
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...(Page 3 of 11)

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)