print  Print
Từ điển
 
Á
B
C
D
Đ
G
H
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
V
X
All

 • Tỷ giá hối đoái giao ngay
  Là tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế tại ngày giao dịch.
   
 • Thay đổi ước tính kế toán
  Sự điều chỉnh giá trị còn lại của một tài sản hoặc một khoản nợ phải trả, hoặc mức tiêu thụ trong kỳ của một tài sản, xuất phát từ việc đánh giá tình trạng hiện tại và các lợi ích và nghĩa vụ trong tương lai liên quan đến tài sản và nợ phải trả. Thay đổi trong ước tính kế toán là kết quả của thông tin mới hoặc phát triển mới và theo đó, không phải là điều chỉnh sai sót.
 • Thành viên tham gia
  Các thành viên tham gia quỹ phục lợi và các thành viên khác nhận khoản phúc lợi theo quỹ này.
 • Thành viên thân thiết trong gia đình của một cá nhân
  Những thành viên gia đình dự kiến ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi cá nhân đó trong giao dịch của họ với các đơn vị và bao gồm vợ/chồng và con hoặc đối tác trong gia đình; con của vợ/chồng hoặc của đối tác trong gia đình và người phụ thuộc của bản thân hoặc của vợ/chồng hoặc của đối tác trong gia đình, …
   
 • Thâm hụt hoặc thặng dư (của nghĩa vụ (tài sản) phúc lợi xác định)
  Thâm hụt hoặc thặng dư lLà giá trị hiện tại của nghĩa vụ lợi ích được xác định ít hơn giá trị hợp lý của tài sản kế hoạch (nếu có).
   
 • Thị trường chính
  Thị trường có khối lượng và mức độ hoạt động lớn nhất đối với tài sản hoặc nghĩa vụ pháp lý
   
 • Thị trường năng động/Thị trường hoạt động
  Một thị trường trong đó giao dịch của một tài sản hoặc khoản nợ diễn ra với tần suất và khối lượng đủ để cung cấp thông tin về giá cả trên cơ sở hoạt động liên tục.
   
 • Thị trường thuận lợi nhất
  Thị trường tối đa hóa số tiền sẽ nhận được để bán tài sản hoặc tối thiểu hóa số tiền sẽ phải trả để chuyển giao nghĩa vụ, sau khi tính đến chi phí giao dịch và chi phí vận chuyển.
   
 • Thỏa thuận cổ phần tiềm tàng
  Thỏa thuận phát hành cổ phiếu phụ thuộc vào sự thỏa mãn của các điều kiện quy định.
   
 • Thỏa thuận liên doanh
  Một thỏa thuận trong đó hai hoặc nhiều bên có quyền kiểm soát chung.
   
 • Thời gian sử dụng hữu ích
  Khoảng thời gian mà một tài sản dự kiến có thể sử dụng được bởi một đơn vị: hoặc số lượng sản phẩm được sản xuất hoặc các đơn vị tương tự dự kiến sẽ được tạo ra từ tài sản.
   
 • Thời gian sử dụng kinh tế
  Là khoảng thời gian mà tài sản được ước tính sử dụng một cách hữu ích bởi một hoặc nhiều người sử dụng tài sản; hoặc số lượng sản phẩm hay đơn vị tương đương có thể thu được từ tài sản cho thuê do một hoặc nhiều người sử dụng tài sản.
   
 • Thời gian trích khấu hao TSCĐ
  Thời gian trích khấu hao TSCĐ là thời gian cần thiết mà doanh nghiệp thực hiện việc trích khấu hao TSCĐ để thu hồi vốn đầu tư TSCĐ.

  (Trích điều 2, thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định)
 • Thời hạn thuê tài sản
  Là khoảng thời gian của hợp đồng thuê tài sản không huỷ ngang cộng (+) với khoảng thời gian bên đi thuê được gia hạn thuê tài sản đã ghi trong hợp đồng, phải trả thêm hoặc không phải trả thêm chi phí nếu quyền gia hạn này xác định được tương đối chắc chắn ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản.
   
 • Thu hoạch
  Sự tách rời sản phẩm từ một tài sản sinh học hoặc sự chấm dứt của một quá trình sống của tài sản sinh học.
   
 • Thu nhập
  Các lợi ích kinh tế tăng lên trong kỳ kế toán dưới dạng các dòng tiền vào hoặc sự gia tăng giá trị tài sản hoặc giảm nợ phải trả mang lại một sự gia tăng vốn chủ sở hữu, không phải là các khoản tăng từ đóng góp của các bên tham gia đầu tư vốn chủ sở hữu.
   
 • Thu nhập từ một đơn vị được cấu trúc
  Đối với mục đích của IFRS 12, thu nhập từ một đơn vị được cấu trúc bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản phí định kỳ và không định kỳ, lãi suất, cổ tức, lãi hoặc lỗ khi mua lại hoặc từ chối lợi ích trong các đơn vị được cấu trúc và lãi hoặc lỗ chuyển tài sản và nợ phải trả cho đơn vị được cấu trúc.
   
 • Thu nhập toàn diện khác
  Các khoản mục thu nhập và chi phí (bao gồm các bút toán phân loại lại) không được ghi nhận trong báo cáo lãi lỗ theo quy định hoặc cho phép bởi các chuẩn mực BCTC quốc tế khác.
   
 • Thuê hoạt động
  Là thuê tài sản không phải là thuê tài chính.
   
 • Thuê tài chính
  Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.

   
 • Thuê tài sản
  Là sự thoả thuận giữa bên cho thuê và bên đi thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên đi thuê trong một khoảng thời gian nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần.
   
 • Thuế hiện hành
  Số thuế thu nhập phải nộp (thu hồi được) tính trên lợi nhuận chịu thuế (lỗ tính thuế) của một kỳ.
   
 • Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
  Phải trả Số thuế thu nhập phải nộp trong các kỳ tương lai liên quan đến chênh lệch tạm thời chịu thuế.
   
 • Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản
  Hoạt động tìm kiếm các nguồn tài nguyên khoáng sản, bao gồm khoáng sản, dầu, khí tự nhiên và các nguồn tài nguyên không tái sinh tương tự sau khi đơn vị đã giành được quyền hợp pháp để thăm dò tại một khu vực cụ thể, cũng như việc xác định tính khả thi về kỹ thuật và khả năng thu lợi nhuận từ việc khai thác một nguồn tài nguyên khoáng sản.
   
 • Tiền thuê tiềm tàng
  Là một phần của khoản thanh toán tiền thuê, nhưng không cố định và được xác định dựa trên giá trị tương lai của một yếu tố nào đó có thể thay đổi ngoại trừ yếu tố thời gian, ví dụ: phần trăm (%) trên doanh thu, giá trị sử dụng trong tương lai, chỉ số giá, lãi suất thị trường trong tương lai.
   
 • Trọng yếu
  Thiếu sót hay sai sót của các khoản mục được coi là trọng yếu nếu các thiếu sót hay sai sót đó, xét đơn lẻ hay tổng hợp lại, làm ảnh hưởng đến các quyết định kinh tế mà người sử dụng BCTC đưa ra dựa trên cơ sở các báo cáo tài chính. Tuỳ theo các tình huống cụ thể, tính trọng yếu được đánh giá dựa trên quy mô và tính chất của các thiếu sót hoặc sai sót. Quy mô hoặc tính chất của từng khoản mục, hoặc kết hợp cả hai, có thể là nhân tố quyết định tính trọng yếu.
   
 • Trợ cấp của chính phủ
  Là sự hỗ trợ của chính phủ trong việc chuyển giao những nguồn lực cho một đơn vị để đơn vị đó, trong quá khứ hay tương lai, tuân thủ những điều kiện nhất định trong hoạt động kinh doanh của mình. Các khoản này không bao gồm các khoản trợ cấp chính phủ không có giá trị cụ thể và những giao dịch với chính phủ mà không phân biệt được với giao dịch bình thường của đơn vị.
   
 • Trợ cấp về tài sản
  Trợ cấp của chính phủ mà đơn vị nhận trợ cấp đạt đủ điều kiện phải mua, xây dựng tài sản cố định. Các điều kiện phụ có thể được đính kèm, hạn chế về loại hoặc vị trí của tài sản hoặc các thời điểm mà những tài sản sẽ được mua hoặc nắm giữ.
   
 • Trợ cấp về thu nhập
  Những khoản trợ cấp khác của Chính phủ ngoài những khoản liên quan đến tài sản.
   
 • TSCĐ hữu hình những tài sản
  Được nắm giữ để sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, cho thuê hoặc dùng cho mục đích quản lý; và thời gian sử dụng ước tíình trên một năm.
   

Bài trước 10 / 11 Bài kế
... 5 6 7 8 9 10 11(Page 10 of 11)