Luật CNTT
Thông tư 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm Download
TT13_03072020BTTTT.pdf
Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 3/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình

Theo Bộ TTTT, quy trình sản xuất phần mềm phải đảm bảo bao gồm các công đoạn sau:

1. Xác định yêu cầu: mô tả ý tưởng về phần mềm, các đặc tính, ngữ cảnh sử dụng...
2. Phân tích và thiết kế: đặc tả các yêu cầu, thiết lập thuật toán...
3. Lập trình, viết mã lệnh
4. Kiểm tra, thử nghiệm
5. Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm
6. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì...
7. Phát hành, phân phối, cho thuê

Mỗi công đoạn trên bắt buộc phải có tài liệu chứng minh

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2020 và thay thế Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014.
29 Sep, 2020 825 kb Lượt tải: 1021
Thông tư 16/2014/TT-BTTTT Download
Webketoan TT16_18112014BTTTT.pdf
Thông tư này quy định thống nhất quy trình sản xuất phần mềm, các yêu cầu, tiêu chí để xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.
12 Feb, 2021 191 kb Lượt tải: 2163