Phân nhóm

Lao động - Bảo hiểm
Mẫu 29 Download
Webketoan Mẫu số 29.docx
Báo cáo tình hình sử dụng lao động cho trung tâm giới thiệu việc làm
29 May, 2018 36 kb Lượt tải: 1562
Nâng cấp KBHXH Download
Webketoan KBHXHUPDATE.rar
Phiên bản ngày 01/05/2018 (version 4.0)
13 Jun, 2018 80.68 mb Lượt tải: 1428
KBHXH nâng cấp ngày 01/06/2018 Download
WebketoanKBHXHUPDATE0106.rar
Nâng cấp KBHXH ngày 01/06/2018
19 Jun, 2018 80.66 mb Lượt tải: 54266
Tỷ giá quy đổi tiền lương 6 tháng cuối năm 2018 Download
WebketoanCV1321_02072018BHXHHCM.pdf
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tiền lương bằng ngoại tệ được chuyển đổi bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm ngày 02 tháng 01 cho 06 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 07 cho 06 tháng cuối năm
05 Jul, 2018 117 kb Lượt tải: 1756
Công văn 6519/VPCP-KGVX Download
Webketoan CV6519_11072018VPCP.pdf
Công bố nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
19 Jul, 2018 53 kb Lượt tải: 1631
Quyết định 888/QĐ-BHXH Download
Webketoan QD888_16072018BHXH.pdf
Sửa đổi về quy trình thu bảo hiểm và sửa đổi quyết định 595/QĐ-BHXH
27 Jul, 2018 194 kb Lượt tải: 2817
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH Download
Webketoan TT 47-BLDTBXH.pdf
Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (sau đây gọi là Nghị định số 05/2015/NĐ-CP).
07 Aug, 2018 716 kb Lượt tải: 2736
Thông tư 09/2011/TT-BNV Download
Webketoan09.2011.TT.BNV.zip
Thời hạn lưu trữ hợp đồng lao động
30 Aug, 2018 6 kb Lượt tải: 1364
Luật số 54/2014/QH13 Download
Webketoan LuatHQ2014.doc
Luật hải quan
30 Aug, 2018 331 kb Lượt tải: 1480
Công văn 1720/BHXH-CST Download
Webketoan CV1720_04092018BHXHHCM.pdf
Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm
13 Sep, 2018 336 kb Lượt tải: 2023

Bài trước 5 / 7 Bài kế
1 2 3 4 5 6 7(Page 5 of 7)