Phân nhóm

Luật quản lý thuế 2006
Webketoan - Luật số 21/2012/QH13 Download
Webketoan Luat 21.zip
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

- Hiệu lực: 01-07-2013
- Ban hành: 20/11/2012
15 Sep, 2017 20 kb Lượt tải: 1971
Webketoan - Luật số 78/2006/QH11 Download
Webketoan Luat 78.zip
Luật quản lý thuế

- Hiệu lực: 01-07-2007
- Ban hành: 29/11/2006
15 Sep, 2017 38 kb Lượt tải: 3362
Webketoan - Nghị định 100/2016/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 100.pdf
Hướng dẫn Luật 106/2016 sửa đổi Luật quản lý thuế, Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
18 Oct, 2017 457 kb Lượt tải: 3842
Webketoan - Nghị định 12/2015/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 12.pdf
Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Hiệu lực: 01/01/2015

Ban hành: 12/02/2015

Ban hành:
15 Sep, 2017 1.35 mb Lượt tải: 3710
Webketoan - Nghị định 83/2013/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 83.pdf
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Hiệu lực: 15/09/2013
Ban hành: 22/07/2013
27 Sep, 2017 1.38 mb Lượt tải: 1979
Webketoan - Nghị định 91/2014/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 91.pdf
Nghị định này sửa đổi các Nghị định:
+ 218/2013/NĐ-CP về thuế TNDN;
+ 209/2013/NĐ-CP về thuế GTGT;
+ 65/2013/NĐ-CP về thuế TNCN;
+ 83/2013/NĐ-CP về kê khai thuế.

Hiệu lực: 15-11-2014

Ban hành: 01/10/2014
15 Sep, 2017 505 kb Lượt tải: 1986
Webketoan - Thông tư 06/2017/TT-BTC Download
Webketoan TT 06.pdf
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC
18 Oct, 2017 272 kb Lượt tải: 3924
Webketoan - Thông tư 119/2014/TT-BTC Download
Webketoan TT 119.pdf
Sửa đổi, bổ sung các thông tư sau:

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013
- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
- Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011
- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014,
- Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014
16 Sep, 2017 218 kb Lượt tải: 7329
Webketoan - Thông tư 130/2016/TT-BTC Download
Webketoan TT 130.docx
Hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP
26 Sep, 2017 82 kb Lượt tải: 4049
Webketoan - Thông tư 151/2014/TT-BTC Download
Webketoan TT 151.doc
Hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP
18 Oct, 2017 1.4 mb Lượt tải: 5460

Bài trước 2 / 3 Bài kế
1 2 3(Page 2 of 3)