Webketoan PRO

Manufacturing costs – Chi phí sản xuất và cách phân loại chi phí sản xuất

Article ID: 1823
Last updated: 18 Nov, 2021

Manufacturing costs – Chi phí sản xuất và cách phân loại chi phí sản xuất

Như chúng ta đã biết, kế toán quản trị (sau đây gọi tắt là KTQT) có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp, KTQT như một công cụ cung cấp thông tin cho nhà quản lý để ra các quyết định. Phân loại chi phí là một trong những hoạt động đầu tiên của kế toán quản trị.

Để trợ giúp các nhà quản lý trong việc vạch kế hoạch và kiểm soát chi phí, người ta có thể phân loại chi phí theo chức năng hoạt động của tổ chức. Theo đó, chi phí có thể được phân loại thành chi phí sản xuất (manufacturing costs) và chi phí ngoài sản xuất (non-manufacturing costs). Bài viết này giúp chúng ta hiểu rõ về Chi phí sản xuất (manufacturing costs).

 " Tham khảo: Chi phí ngoài sản xuất (non-manufacturing costs)

PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT:

Chi phí sản xuất được phân loại thành ba khoản mục chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, và chi phí sản xuất chung.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (direct material costs): Là những chi phí nguyên vật liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất để cấu tạo thành thực thể của sản phẩm. Chi phí này có thể tính trực tiếp cho từng loại sản phẩm.

 

Ví dụ: Chi phí vải để may áo trong Công ty may Hưng Thịnh, chi phí thép để làm khung xe ôtô tại Công ty Toyota Việt Nam, chi phí bột mì để chế biến mì ăn liền tại Công ty VIFON.

Chi phí nhân công trực tiếp (direct labor costs): Nhân công trực tiếp là những người trực tiếp sản xuất sản phẩm, lao động của họ gắn liền với việc sản xuất sản phẩm, sức lao động của họ hao phí trựctiếp cho sản phẩm được sản xuất.

Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản trích theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế… Chi phí nhân công trực tiếp được tính trực tiếp vào từng loại sản phẩm được sản xuất ra, nó có thể được xác định rõ ràng và cụ thể cho từng loại sản phẩm.

Chi phí sản xuất chung (manufacturing overhead costs): Các chi phí này bao gồm các chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng kế toán tập hợp chi phí khác nhau nên không thể quy nạp trực tiếp cho từng đối tượng tập hợp chi phí được.

Chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí nguyên liệu gián tiếp, chi phí lao động gián tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định, các chi phí tiện ích như điện, nước, và các chi phí sản xuất khác.

Đặc điểm của chi phí sản xuất chung là không thể tính trực tiếp vào sản phẩm, chúng sẽ được tính vào chi phí sản phẩm thông qua việc phân bổ chi phí.

Lưu ý: Chi phí sản xuất chung còn được gọi tên là chi phí chung của phân xưởng (factory overhead costs) hoặc chi phí sản xuất gián tiếp (indirect manufacturing costs).

Ngoài việc chia chi phí sản xuất thành 3 yếu tố chi phí cơ bản như trên, kế toán quản trị còn chia chi phí sản xuất thành 2 loại là:

  • Chi phí ban đầu
  • Chi phí chuyển đổi

Chi phí ban đầu (prime cost): Bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chiphí nhân công trực tiếp. Chi phí ban đầu cũng phản ánh mức chi phí riêng biệt, cụ thể cho từng đơn vị sản phẩm.

Chi phí chuyển đổi (conversion cost): Bao gồm chi phí nhân công trực tiếp vàchi phí sản xuất chung. Chi phí này phản ánh chi phí phát sinh trong quá trình chuyển đổi nguyên liệu thành sản phẩm.

Tài liệu tham khảo: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - MANAGEMENT ACCOUNTING - NXB Kinh Tế TPHCM

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1823
Last updated: 18 Nov, 2021
Bản cập nhật: 6
Lượt xem: 56
Bình luận: 0
Ngày đăng: 27 Oct, 2021 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 18 Nov, 2021 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags