direct insurance contract

Article ID: 1933
Last updated: 14 Feb, 2022

An insurance contract that is not a reinsurance contract.

(According to International Accounting Standards IFRS 4)

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1933
Last updated: 14 Feb, 2022
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 76
Bình luận: 0
Ngày đăng: 14 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 14 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags