Direct labor budget - Mục tiêu và cách lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp

Article ID: 2219
Last updated: 26 Jun, 2023

Direct labor budget - Mục tiêu và cách lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp

Dự toán chi phí nhân công trực tiếp (Direct labor budget) cũng được lập dựa trên dự toán sản xuất. Nhà quản trị phải biết trước nhu cầu lao động trong cả năm để có dự toán điều chỉnh lực lượng lao động thích nghi với tình hình hoạt động kinh doanh, không làm ảnh hưởng đến sản xuất.

  ||Tham khảo: Dự toán ngân sách (Master budget)


Mục tiêu của việc tính dự toán chi phí nhân công trực tiếp

Mục tiêu cơ bản của dự toán chi phí nhân công trực tiếp là dự trù lượng nhất công và lượng tiền liên quan đến nhân công trực tiếp để đảm bảo cho sản xuất ở từng khoảng thời gian trong kỳ dự toán của từng sản phẩm hay của từng bộ phận.

Cách lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp

Để lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp trước hết phải xây dựng định mức thời gian lao động trực tiếp cận để sản xuất ra một sản phẩm rồi nhân với định mức đơn giá một giờ công lao động trực tiếp.

Định mức thời gian để hoàn tất một đơn vị sản phẩm là công việc khá phức tạp, bởi vì để hoàn tất một sản phẩm phải thực hiện nhiều hoạt động. Nhà quản trị phải tính được định mức thời gian cho từng hoạt động. Tổng cộng định mức thời gian của tất cả các hoạt động ta sẽ có định mức thời gian cho một đơn vị sản phẩm. Định mức thời gian cho từng hoạt động được xác định bằng phương pháp bấm giờ.

Ví dụ về định mức thời gian:

Hoạt động

Thời gian (giờ)

Đứng máy

0.6

Giải lao

0.1

Lau chùi máy và chết máy

0.1

Di chuyển

0.2

Định mức thời gian cho một sản phẩm K

1.0

Định mức đơn giá một giờ lao động trực tiếp bao gồm các khoản sau:

  • Mức lương cơ bản một giờ. 

  • - Các khoản phụ cấp lương. 

  • - Các khoản trích theo lương (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp). 

Mỗi loại sản phẩm do một bộ phận thực hiện mà trong đó tập hợp nhiều người lao động có mức lương khác nhau. Như vậy, định mức đơn giá cho một giờ lao động trực tiếp không thể tính được cho từng công nhân mà phải tính bình quân cho toàn bộ công nhân trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm đó.

Ví dụ về định mức đơn giá:

Công ty A sản xuất sản phẩm K có 78 công nhân, mỗi công nhân làm việc 8 giờ một ngày và một tháng làm việc 20 ngày. Tổng số tiền lương cơ bản của 78 công nhân là 322.683.000 đồng. Các khoản phụ cấp bằng 30% trên lương cơ bản. Các khoản trích theo lương được tính bằng 19% của lương cơ bản cộng với phụ cấp lương.

Tổng số giờ làm việc trong tháng: 78 x 20 x 8 = 12,480 (giờ)

Định mức đơn giá cho một giờ lao động trực tiếp để sản xuất sản phẩm K được xây dựng như sau: (đvt: đồng)

Chi phí nhân công trực tiếp

Số tiền

Lương cơ bản (322,683,000/12,480 giờ)

Phụ cấp lương (30% lương cơ bản)

Các khoản trích theo lương

25,856

7,757

6,387

Định mức đơn giá cho một giờ lao động trực tiếp

40,000

*19% x (25,856 + 7,757) = 6,387

Sau khi tính được định mức đơn giá một giờ công lao động và định mức thời gian cho một đơn vị sản phẩm, ta sẽ tính được chi phí nhân công trực tiếp cho một đơn vị sản phẩm là:

1 giờ/sản phẩm X 40,000 đồng/giờ = 40,000 đồng/sản phẩm

Sau khi định mức về chi phí nhân công trực tiếp hoàn tất, dự toán chi phí nhân công trực tiếp sẽ được lập theo mẫu sau:

Ví dụ minh họa:

Công ty Webketoan có dự toán sản xuất các quý lần lượt là:

Quý 1: 21,000sp

Quý 2: 48,000sp

Quý 3: 54,000sp

Quý 4: 28,000sp

Định mức lượng nhân công trực tiếp: 1h/sp

Định mức đơn giá nhân công trực tiếp: 40,000/sp

Khi đó, dự toán chi phí nhân công trực tiếp của công ty Webketoan năm 2022 được lập như sau:

Lưu ý: Để phục vụ cho việc lập dự toán tiền, số tiền chi ra cho chi phí nhân công trực tiếp trong kì đúng bằng tổng chi phí nhân công trực tiếp phát sinh trong kì đó.

Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kế toán quản trị - Đại học Kinh tế TP.HCM

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2219
Last updated: 26 Jun, 2023
Bản cập nhật: 5
Lượt xem: 917
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Mar, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 26 Jun, 2023 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags

Nên xem