Điều khoản hồi tố

Article ID: 1113
Last updated: 20 Oct, 2016

-  Doanh nghiệp không tiếp tục trích khấu hao đối với bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá và không phải hồi tố toàn bộ chi phí khấu hao lũy kế đã trích từ các kỳ trước.

-  Doanh nghiệp báo cáo lại thông tin so sánh trên Báo cáo tài chính đối với các chỉ tiêu có sự thay đổi giữa Thông tư này và Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thuyết minh lí do là có sự thay đổi trong Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Trích: Điều 92

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1113
Last updated: 20 Oct, 2016
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 2196
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Oct, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 20 Oct, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan