defined benefit plans

Article ID: 1918
Last updated: 14 Feb, 2022

Post-employment benefit plans other than defined contribution plans.

(According to International Accounting Standards IAS 19)

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1918
Last updated: 14 Feb, 2022
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 50
Bình luận: 0
Ngày đăng: 14 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 14 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags