Vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn

Article ID: 1053
Last updated: 04 May, 2016

Hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

Thiếu nội dung bắt buộc trên hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử:

- Ký hiệu hóa đơn

- Ký hiệu mẫu hóa đơn

- Số hóa đơn

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

- Biện pháp khắc phục hậu quả:  hủy các hóa đơn được in hoặc khởi tạo không đúng quy định.

Trường hợp đảm bảo đúng các nội dung bắt buộc như trên nhưng thiếu hoặc sai các nội dung khác (trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính)

Phạt cảnh cáo nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 2.000.000 đồng nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn không được khắc phục nhưng đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

Tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều kiện quy định 

Cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không đảm bảo nguyên tắc theo quy định hoặc hóa đơn khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định.

 - Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

-  Biện pháp khắc phục hậu quả ( phần chữ màu xanh):  hủy các hóa đơn được in hoặc khởi tạo không đúng quy định.

- Tự in hóa đơn giả (trừ trường hợp do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn)

- Khởi tạo hóa đơn điện tử giả.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

- Hình thức phạt bổ sung: đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử từ 01 tháng đến 03 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

- Biện pháp khắc phục:  hủy các hóa đơn được in hoặc khởi tạo không đúng quy định.

Lưu ý:

- Hóa đơn giả: hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

- Lỗi khách quan của phần mềm tự in được xác định do lỗi tự thân của phần mềm tự in hóa đơn (như do virus…), không có sự can thiệp của con người. Trường hợp xác định hóa đơn tự in in ra là hóa đơn giả do lỗi khách quan của phần mềm tự in thì đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn bị xử phạt cảnh cáo. Các bên (đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn và đơn vị sử dụng phần mềm tự in hóa đơn) phải dừng việc khởi tạo hóa đơn, kịp thời điều chỉnh, sửa chữa phần mềm tự in hóa đơn.

Nguồn tham khảo: Điều 6, Chương II Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 02/03/2014

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1053
Last updated: 04 May, 2016
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 2585
Bình luận: 0
Ngày đăng: 22 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 04 May, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan