Vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Article ID: 1054
Last updated: 18 Jan, 2017

Hình vi vi phạm

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản

 - Phạt tiền  500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với cả bên đặt in và bên nhận in hóa đơn

Nếu tổ chức nhận in hoá đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng nhưng không có quyết định in hoá đơn của Thủ trưởng đơn vị theo quy định thì vẫn bị xử phạt theo mức này.

-  Trường hợp đặt in hoá đơn đã ký hợp đồng in bằng văn bản nhưng hợp đồng in không đầy đủ nội dung hoặc tổ chức nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in đã ký quyết định tự in hoá đơn nhưng quyết định tự in hoá đơn không đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì: 


+  Phạt cảnh cáo đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra. 

+  Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 500.000 đồng đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn không ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn không ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu. Đồng thời bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn phải bổ sung các nội dung còn thiếu của hợp đồng.
Đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in của tổ chức, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

- Biện pháp khắc phục hậu quả: hủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định.

 Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với trường hợp hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng.

Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành

Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ; Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

 Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng, hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng.

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng

-Biện pháp khắc phục hậu quả: hủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định.

 Đặt in hóa đơn giả.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Biện pháp khắc phục hậu quảhủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định.

*Nguồn tham khảo:

- Điều 7, Chương II Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 02/03/2014

- Điều 1, Thông tư 176/2016/TT-BTC, ngày hiệu lực 15/12/2016

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1054
Last updated: 18 Jan, 2017
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 3044
Bình luận: 0
Ngày đăng: 22 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 18 Jan, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan