Thuế tài nguyên- Các văn bản pháp lý về thuế tài nguyên

Article ID: 726
Last updated: 04 May, 2016

Các văn bản pháp lý về thuế tài nguyên gồm:

-   Luật thuế Tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25-11-2009 của Quốc hội, có hiệu lực 01/07/2010.

-  Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên, có hiệu lực 01/07/2010.

- Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, hướng dẫn khai thuế tài nguyên và có hiệu lực 20/12/2013

- Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng dẫn về Thuế tài nguyên, thay thế thông tư 105/2010/TT-BTC và  có hiệu lực 20/11/2015. 

- Thông tư 12/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 7 Thông tư 152/2015/TT-BTC, có hiệu lực 01/07/2016.
Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 726
Last updated: 04 May, 2016
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 8849
Bình luận: 0
Ngày đăng: 14 Dec, 2012 by Nguyễn Ánh Vân - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 04 May, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan