Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Article ID: 661
Last updated: 20 May, 2015

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Đối tượng khai thuế: 

  • Người nộp thuế sản xuất hàng hoá, gia công hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
  • Kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước phải nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc hoặc bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, xuất hàng bán ký gửi, người nộp thuế phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho toàn bộ số hàng hóa này với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi không phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng khi gửi Bảng kê bán hàng cho người nộp thuế thì đồng gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi để theo dõi.

Trường hợp người nộp thuế có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt là loại khai theo tháng hoặc theo lần phát sinh:

  • Đối với NNT sản xuất, gia công hàng hoá và kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB thì khai theo tháng.
  • Đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo lần phát sinh.

Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

  • Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Việc khai thuế tiêu thụ đặc biệt để xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo phương pháp khoán thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư 156/2013/TT-BTC

* Nguồn tham khảo

Lưu ý: Bấm vào liên kết tại số văn bản để vào thư viện Webketoan tải văn bản về.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 661
Last updated: 20 May, 2015
Bản cập nhật: 15
Lượt xem: 10211
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 Nov, 2012 by Nguyễn Ánh Vân - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 20 May, 2015 by Nguyễn Ánh Vân - Công ty Webketoan