Văn bản về quản lý thuế
Nghị định 130/2018/NĐ-CP
Nghị định này quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thư số; việc quản lý, cung cấp và sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 130/2018/NĐ-CP Hà...
rating 04 Oct, 2018 Lượt xem: 1802 Bình luận: 0
Thông tư 93/2017/TT-BTC
Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về thuế GTGT và quản lý thuế, Xem chi tiết bên dưới. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 93/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA...
rating 13 Jun, 2018 Lượt xem: 494 Bình luận: 0
Thông tư 166/2013/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 166/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11...
rating 18 May, 2018 Lượt xem: 1085 Bình luận: 0
Nghị định 129/2013/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 129/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ Căn cứ...
rating 16 Mar, 2018 Lượt xem: 809 Bình luận: 0
Thông tư 205/2013/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 205/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC...
rating 12 Mar, 2018 Lượt xem: 663 Bình luận: 0
Nghị định 20/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 20/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày...
rating 27 Feb, 2018 Lượt xem: 681 Bình luận: 0
Nghị định 09/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 09/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VÀ LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT...
rating 07 Feb, 2018 Lượt xem: 972 Bình luận: 0
Thông tư 93/2017/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 93/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3, KHOẢN 4 ĐIỀU 12 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI,...
rating 25 Sep, 2017 Lượt xem: 1263 Bình luận: 0
Tổng hợp văn bản - cập nhật Tháng 09/2017
STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung văn bản quy định 1 Luật 78/2006/QH11 29/11/2006 01/07/2007 Luật quản lý thuế 2 Luật 21/2012/QH13 20/11/2012 01/07/2013 Sửa đổi bổ sung 1 số điều LQT số 78 3 Luật 71/2014/QH13 ...
rating 21 Sep, 2017 Lượt xem: 6943 Bình luận: 0
Thông tư 130/2016/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 130/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI...
rating 21 Sep, 2017 Lượt xem: 3028 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 3 Bài kế
1 2 3(Page 1 of 3)