TT133 - Tài khoản nhóm 1
TK 111- Tiền mặt
TÀI KHOẢN 111 - TIỀN MẶT 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ. Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền Việt...
rating 25 Oct, 2016 Lượt xem: 1475 Bình luận: 0
Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng
TÀI KHOẢN 112 - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng của doanh nghiệp. Căn cứ để hạch...
rating 25 Oct, 2016 Lượt xem: 1655 Bình luận: 0
Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh
TÀI KHOẢN 121 - CHỨNG KHOÁN KINH DOANH 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật nắm giữ vì mục đích kinh doanh (kể cả chứng khoán có...
rating 27 Oct, 2016 Lượt xem: 1532 Bình luận: 0
Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
TÀI KHOẢN 128 - ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài các khoản...
rating 02 Aug, 2017 Lượt xem: 2203 Bình luận: 0
TK 131 - Phải thu của khách hàng
TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 1. Nguyên tắc kế toán a) Dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ,...
rating 01 Nov, 2016 Lượt xem: 2257 Bình luận: 0
Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
TK 133 - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. b) Kế toán phải hạch toán riêng thuế GTGT...
rating 01 Nov, 2016 Lượt xem: 2496 Bình luận: 0
TK 136 - Phải thu nội bộ
TÀI KHOẢN 136 - PHẢI THU NỘI BỘ 1. Nguyên tắc kế toán: a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp (đơn vị cấp trên) với đơn vị hạch toán phụ thuộc...
rating 02 Nov, 2016 Lượt xem: 1689 Bình luận: 0
Tài khoản 138 - Phải thu khác
TK 138 - PHẢI THU KHÁC 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng, Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ và tình hình thanh toán các...
rating 02 Nov, 2016 Lượt xem: 5580 Bình luận: 0
TK 141 - Tạm ứng
TÀI KHOẢN 141 - TẠM ỨNG 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó. b) Khoản tạm ứng là một...
rating 07 Nov, 2016 Lượt xem: 1162 Bình luận: 0
Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho
1. Nhóm tài khoản hàng tồn kho được dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động hàng tồn kho của doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên) hoặc được dùng...
rating 07 Nov, 2016 Lượt xem: 2507 Bình luận: 0

← Bài trước Bài kế
1 2