TT133 - Quy định chung
Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước,...
rating 19 Oct, 2016 Lượt xem: 1249 Bình luận: 0
Chuẩn mực kế toán áp dụng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện Chế độ kế toán ban hành theo Thông tư này và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan, ngoại trừ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam sau: STT Số hiệu và tên chuẩn mực 1 CM...
rating 19 Oct, 2016 Lượt xem: 1241 Bình luận: 0
Lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán
Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ căn cứ vào quy định của Luật Kế toán, để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi...
rating 19 Oct, 2016 Lượt xem: 1145 Bình luận: 0
Nguyên tắc chung
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải...
rating 20 Oct, 2016 Lượt xem: 1107 Bình luận: 0
Đơn vị tiền tệ trong kế toán
“Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”; ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị kế toán chủ...
rating 20 Oct, 2016 Lượt xem: 994 Bình luận: 0
Chuyển đổi BCTC sang Đồng Việt Nam
Doanh nghiệp sử dụng đồng tiền khác với Đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì Báo cáo tài chính mang tính pháp lý để công bố ra công chúng và nộp cho các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam là Báo cáo tài chính...
rating 20 Oct, 2016 Lượt xem: 996 Bình luận: 0
Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán
Khi có sự thay đổi lớn về hoạt động quản lý và kinh doanh dẫn đến đơn vị tiền tệ kế toán được sử dụng trong các giao dịch kinh tế không còn thỏa mãn các tiêu chuẩn tại khoản 2, 3 Điều 6 Thông tư này thì doanh nghiệp được...
rating 20 Oct, 2016 Lượt xem: 1088 Bình luận: 0
Đơn vị hạch toán phụ thuộc
Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán và phân cấp hạch toán ở các đơn vị hạch toán phụ thuộc phù hợp với đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý của mình và không trái với quy định của pháp luật. Doanh...
rating 20 Oct, 2016 Lượt xem: 1400 Bình luận: 0
Đăng ký sửa đổi chế độ kế toán
Đối với hệ thống tài khoản kế toán + Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc...
rating 20 Oct, 2016 Lượt xem: 1092 Bình luận: 0