Sữa chữa sổ kế toán

Article ID: 1186
Last updated: 10 May, 2017
Article ID: 1186
Last updated: 10 May, 2017
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 3574
Bình luận: 0
Ngày đăng: 10 May, 2017
by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 10 May, 2017
by Loan - Webketoan

► Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây:

- Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

- Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

-  Ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.

► Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.

► Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc sửa chữa này.

Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng phương tiện điện tử được thực hiện theo phương pháp ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.

Nguồn: Điều 27 Luật kế toán 2017 hiệu lực 01/01/2017

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1186
Last updated: 10 May, 2017
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 3574
Bình luận: 0
Ngày đăng: 10 May, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 10 May, 2017 by Loan - Webketoan