Email to friend
Multiple emails allowed. Separate with commas

Confirmation code image

Type the characters in the image above exactly as you see themVăn bản pháp quy về thuế Thu Nhập Cá Nhân

Văn bản thuế TNCN

Luật số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc Hội.

 • Quy định về thuế Thu Nhập Cá Nhân.
 • Hiệu lực thi hành: 01/01/2009.

Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Quốc Hội.

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
 • Hiệu lực thi hành: 01/07/2013.

Nghị định 65/2013/NĐ-CP  ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Quốc Hội.

 • Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
 • Hiệu lực thi hành: 01/07/2013.

Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

 • Hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhàn và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung mộ t số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
 • Hiệu lực thi hành: 01/07/2013.

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính.

 • Hướng dẫn thực hiện Thuế giá trị gia tăng và Thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh, hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về Thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và nghị định số 12/2015/NĐ-CP.
 • Hiệu lực thi hành: 30/07/2015.

Bãi bỏ hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân tại các văn bản sau kể từ ngày 01/07/2013:

 • Thông tư 10/2009/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài Chính.
 • Thông tư 42/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 03 năm 2009 của Bộ Tài Chính.
 • Thông tư 161/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 08 năm 2009 của Bộ Tài Chính.
 • Thông tư 164/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 08 năm 2009 của Bộ Tài Chính.
 • Thông tư 78/2011/TT-BTC ngày 08 tháng 06 năm 2011 của Bộ Tài Chính.

 Xem toàn bộ văn bản và download về tại Thư Viện Webketoan.