Search Help

apple banana
Find rows that contain at least one of the two words.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Find rows that contain the word 'apple', but rank rows higher if they also contain 'macintosh'.

+apple -macintosh
Find rows that contain the word 'apple' but not 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Find rows that contain the word 'apple', but if the row also contains the word 'macintosh', rate it lower than if row does not. This is "softer" than a search for '+apple -macintosh', for which the presence of 'macintosh' causes the row not to be returned at all.

+apple +(>turnover <strudel)
Find rows that contain the words 'apple' and 'turnover', or 'apple' and 'strudel' (in any order), but rank 'apple turnover' higher than 'apple strudel'.

apple*
Find rows that contain words such as 'apple', 'apples', 'applesauce', or 'applet'.

"some words"
Find rows that contain the exact phrase 'some words' (for example, rows that contain 'some words of wisdom' but not "some noise words").

Search results - Title
Found 2 result(s)
... lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội ... GTGT theo phương pháp khấu trừ: Đối với hàng hoá, dịch ... thưởng cho người lao động được quy định tại Điều 4 ...
rating 28 Jan, 2019 Lượt xem: 1069 Bình luận: 0
... Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN là ... toán hiểu rõ hơn về chi phí được trừ, cụ thể ... đốc. Đây là các khoản chi trong thực tế nhưng trong ...
rating 14 Dec, 2018 Lượt xem: 3732 Bình luận: 0