Recent Articles
Từ năm 2018, Lao động nước ngoài có bắt buộc tham gia tất cả BHXH, BHYT, BHTN?
Kể từ ngày 1/1/2018 thì người lao động nước ngoài phải tham gia những khoản bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam. Vậy lao động người nước ngoài phải tham gia những khoản bảo hiểm nào? Căn cứ: - Luật BHXH năm 2014 + Điều 2....
rating 23 Jan, 2018 Views: 0 Comments: 0
Luật số 38/2013/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 38/2013/QH13 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013 LUẬT VIỆC LÀM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội...
rating 23 Jan, 2018 Views: 0 Comments: 0
Luật số 46/2014/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 46/2014/QH13 Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ ...
rating 23 Jan, 2018 Views: 0 Comments: 0
Luật BHYT 25/2008/QH12
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 25/2008/QH12 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008 LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã...
rating 23 Jan, 2018 Views: 0 Comments: 0
Thủ tục điều chỉnh mới giấy phép hoạt động của công ty tài chính, cho thuê tài chính
Ngày 29/12/2017, Bộ Tài Chính ban hành thông tư 25/2017/TT-NHNN Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi và sửa đổi, bổ sung Giấy phép của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (công ty tài chính, công ty cho...
rating 19 Jan, 2018 Views: 180 Comments: 0
Thông tư 25/2017/TT-NHNN
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 25/2017/TT-NHNN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ...
rating 19 Jan, 2018 Views: 87 Comments: 0
Thông tư 91/2017/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Số: 91/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 31...
rating 19 Jan, 2018 Views: 3445 Comments: 0
Nghị định 88/2015/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 88/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH...
rating 19 Jan, 2018 Views: 6 Comments: 0
Nghị định 95/2013/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 95/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO...
rating 19 Jan, 2018 Views: 5 Comments: 0
Nghị định 05/2015/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Số: 05/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ...
rating 19 Jan, 2018 Views: 5 Comments: 0
Thẻ BHYT hết hạn năm 2017 chưa được cấp thẻ mới có được hưởng quyền lợi BHYT?
Vừa qua BHXH Việt Nam ban hành công văn 5917/BHXH-CSYT, ngày 29/12/2017 theo đó yêu cầu các cơ quan BHXH thực hiện đối với việc đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn như sau: **** Đối với các trường hợp người bệnh đang điều trị nội...
rating 19 Jan, 2018 Views: 361 Comments: 0
10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng bắt đầu từ 01/01/2018
Chính phủ vừa ban hành 10 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại với một số nước. STT Nghị định Biểu thuế Nội dung chính 1 ...
rating 17 Jan, 2018 Views: 587 Comments: 0
Nghị định 154/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 154/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT...
rating 17 Jan, 2018 Views: 11 Comments: 0
Nghị định 150/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 150/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT...
rating 17 Jan, 2018 Views: 9 Comments: 0
Nghị định 160/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 160/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT...
rating 17 Jan, 2018 Views: 12 Comments: 0
Nghị định 159/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 159/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT...
rating 17 Jan, 2018 Views: 9 Comments: 0
Nghị định 158/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 158/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT...
rating 17 Jan, 2018 Views: 10 Comments: 0
Nghị định 157/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 157/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT...
rating 17 Jan, 2018 Views: 9 Comments: 0
Nghị định 156/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 156/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT...
rating 17 Jan, 2018 Views: 10 Comments: 0
Nghị định 155/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 155/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT...
rating 17 Jan, 2018 Views: 11 Comments: 0
Nghị định 153/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 153/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VỈỆT...
rating 17 Jan, 2018 Views: 10 Comments: 0
Nghị định 149/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 149/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT...
rating 17 Jan, 2018 Views: 13 Comments: 0
Thông báo lãi suất chậm đóng, truy đóng BHYT từ 01/01/2018
Theo quyết định 60/2015/QĐ-TTg về quy định chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử...
rating 16 Jan, 2018 Views: 3106 Comments: 0
Công văn 05/TXNK-PL
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/TXNK-PL V/v thực hiện các Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc...
rating 15 Jan, 2018 Views: 123 Comments: 0
Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với lao động nước ngoài làm việc nhiều nơi
Vừa qua Tổng cục thuế vừa ban hành Công văn 6005/TCT-TNCN, hướng dẫn hồ sơ chứng minh số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế. ...
rating 12 Jan, 2018 Views: 1265 Comments: 0