Recent Articles
Nghị định 31/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 31/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ...
rating 21 Mar, 2018 Views: 1193 Comments: 0
Mức trần đóng BHXH
Mức trần đóng BHXH Theo quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật BHXH số 58/2014/QH13, mức trần đóng BHXH là 20 tháng lương tối thiểu chung. Tính từ thời điểm Luật BHXH 2006 có hiệu lực từ 1/1/2007 đến hết năm 2015, Luật BHXH 58/2014/QH13 có...
rating 21 Mar, 2018 Views: 24654 Comments: 0
Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
Theo quy định của Luật BHXH 71/2006/QH11 hiệu lực từ 01/01/2007 đến hết năm 2015, Luật BHXH số 58/2014/QH13 hiệu lực từ 01/01/2016 đến nay, Nghị định 44/2017/NĐ-CP và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản trích...
rating 21 Mar, 2018 Views: 179398 Comments: 0
Luật BHXH 71/2006/QH 11
QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 71/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
rating 21 Mar, 2018 Views: 3 Comments: 0
Nghị định 44/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 44/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO...
rating 21 Mar, 2018 Views: 7 Comments: 0
Nghị định mới hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 11/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP Đối tượng áp dụng: - Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và...
rating 20 Mar, 2018 Views: 403 Comments: 0
Nghị định 39/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 39/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ...
rating 20 Mar, 2018 Views: 23 Comments: 0
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 04/2017/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017 LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Căn cứ Hiến pháp...
rating 20 Mar, 2018 Views: 12 Comments: 0
Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018
Vừa qua Cục thuế TP.HCM vừa có file hướng dẫn Quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018. Gồm có hướng dẫn về: - Một số điểm lưu ý về thuế GTGT + Đối tượng không chịu thuế GTGT + Các trường hợp không phải...
rating 19 Mar, 2018 Views: 13157 Comments: 0
Nghị định mới quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền...
rating 19 Mar, 2018 Views: 2268 Comments: 0
Nghị định 41/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 41/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC...
rating 19 Mar, 2018 Views: 28 Comments: 0
Quyết toán thuế TNCN sai có bị phạt hay không?
Căn cứ: Điểm a.3, khoản 1, điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC Khoản 1, khoản 2, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP Khoản 4, khoản 5, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP Theo đó: Trường hợp quyết toán thuế TNCN sai sẽ bị...
rating 16 Mar, 2018 Views: 1332 Comments: 0
Nghị định 129/2013/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 129/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ...
rating 16 Mar, 2018 Views: 66 Comments: 0
Công văn 687/TCT-TNCN
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 687/TCT-TNCN V/v xin ý kiến xác định hành vi vi phạm hành chính về thuế Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm...
rating 15 Mar, 2018 Views: 34 Comments: 0
Những lưu ý khi đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc năm 2017
Thời gian này đang chạy nước rút để thực hiện nộp BCTC và quyết toán thuế TNCN, TNDN Xoay quanh vấn đề quyết toán thuế TNCN quan trọng hơn cả vẫn là đăng ký mã số thuế của người phụ thuộc Vậy người nộp thuế cần lưu ý điều...
rating 15 Mar, 2018 Views: 3803 Comments: 0
Thông tư 77/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 77/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ...
rating 14 Mar, 2018 Views: 30 Comments: 0
Thông tư 76/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 76/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ...
rating 14 Mar, 2018 Views: 298 Comments: 0
Thông tư 10/2018/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 10/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ...
rating 14 Mar, 2018 Views: 167 Comments: 0
Thông tư 11/2018/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ...
rating 14 Mar, 2018 Views: 104 Comments: 0
Thủ tục xác nhận doanh nghiệp nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam
Căn cứ: Khoản 2 Điều 1 Thông tư 205/2013/TT-BTC Khoản 6 Điều 44 Thông tư 156/2013/TT-BTC Theo đó: Thủ tục xác nhận doanh nghiệp nước ngoài là đối tượng cư trú của Việt Nam như sau: - Đối với doanh...
rating 12 Mar, 2018 Views: 1058 Comments: 0
Thông tư 205/2013/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 205/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH...
rating 12 Mar, 2018 Views: 173 Comments: 0
Mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2018 và cách tính tiền chậm đóng
Căn cứ: - Thông báo 86/TB-BHXH, ngày 10/01/2018 - Thông báo 13/TB-BHXH, ngày 04/01/2018 - Quyết định 60/2015/QĐ-TTg Theo đó: Mức lãi suất đối với các trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng,...
rating 12 Mar, 2018 Views: 3452 Comments: 0
Thông báo 13/TB-BHXH
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 13/TB-BHXH TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2018 THÔNG BÁO...
rating 12 Mar, 2018 Views: 87 Comments: 0
Quyết định 60/2015/QĐ-TTg
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 60/2015/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỀ BẢO HIỂM...
rating 12 Mar, 2018 Views: 40 Comments: 0
Thông báo 86/TB-BHXH
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 86/TB-BHXH Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018 THÔNG BÁO LÃI SUẤT CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN Bảo...
rating 12 Mar, 2018 Views: 129 Comments: 0