Mới cập nhật
Tổng hợp văn bản - cập nhật Tháng 09/2017
STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung văn bản quy định 1 Luật 78/2006/QH11 29/11/2006 01/07/2007 Luật quản lý thuế 2 Luật 21/2012/QH13 20/11/2012 01/07/2013 Sửa đổi bổ sung 1 số điều LQT...
rating 21 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Thông tư 130/2016/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 130/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG...
rating 21 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Nghị định 100/2016/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 100/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ...
rating 21 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Luật 106/2016/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 106/2016/QH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ...
rating 21 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Thông tư 79/2017/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 79/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIẾT B1 ĐIỂM B KHOẢN 4 ĐIỀU 48...
rating 20 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Thông tư 95/2016/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 95/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ Căn cứ Luật quản lý...
rating 20 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Thông tư 06/2017/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 06/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 34A THÔNG TƯ SỐ...
rating 20 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản thanh toán khi chấm dứt HĐLĐ
Căn cứ: Khoản 3 Điều 36; Khoản 2 Điều 47 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH12 Điểm b.6 khoản 2 Điều 2; Khoản 2 Điều 8; Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC Công văn 5918/TCT-TNCN, ngày 20/12/2016 Công văn 49527/CT-TTHT, ngày 24/07/2017 ...
rating 20 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Luật lao động 10/2012/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 10/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội...
rating 20 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Tổng hợp những khoảng thu nhập, phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN
1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. 2) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm...
rating 19 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Thông tư 92/2015/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 92/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ...
rating 19 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
6 vấn đề cần lưu ý khi làm kế toán cho doanh nghiệp mới
Sau khi nộp thông báo phát hành hóa đơn, mặc dù chưa xuất hóa đơn nhưng doanh nghiệp bắt buộc phải nộp "báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn" theo định kỳ. Căn cứ :...
rating 18 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Thông tư 96/2015/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 96/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI NGHỊ...
rating 18 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Thông tư 78/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY...
rating 18 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Thông tư 219/2013/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 219/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ...
rating 18 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Thông tư 39/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH Số: 39/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5...
rating 18 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Luật số 71/2014/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 71/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ...
rating 16 Sep, 2017 Xem: 27 Ý kiến: 0
Webketoan - Luật số 21/2012/QH12
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 21/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ...
rating 15 Sep, 2017 Xem: 100 Ý kiến: 0
Webketoan - Luật số 78/2006/QH11
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 78/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI,...
rating 15 Sep, 2017 Xem: 956 Ý kiến: 0
Những hướng dẫn mới về BHXH, BHYT - Tháng 08, Tháng 09/2017
Câu hỏi 1: Đã mua thẻ BHYT hộ gia đình, có phải đóng tiếp tại nơi làm? Câu hỏi 2: Một người có được cùng lúc sử dụng hai thẻ BHYT không? Câu hỏi 3: Chụp X quang có được hưởng 100% BHYT? Câu hỏi 4: Chậm đóng BHXH bao...
rating 15 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Thông tư 151/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 151/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014. THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2014/NĐ-CP NGÀY...
rating 14 Sep, 2017 Xem: 3 Ý kiến: 0
BHXH TP.HCM yêu cầu rà soát mã số BHXH và bổ sung thông tin thân nhân của người lao động
Ngày 12/09/2017, BHXH TP.HCM ra công văn số 1919/BHXH-QLT. Văn bản yêu cầu các doanh nghiệp tại TP.HCM hướng dẫn người tham gia thực hiện rà soát mã số BHXH đồng thời bổ sung thông tin nhân thân để hoàn chỉnh cấp mã số BHXH cho người lao...
rating 14 Sep, 2017 Xem: 280 Ý kiến: 0
Webketoan - Thông tư 119/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 119/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ...
rating 13 Sep, 2017 Xem: 126 Ý kiến: 0
Webketoan - Nghị định 12/2015/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG...
rating 13 Sep, 2017 Xem: 207 Ý kiến: 0
Webketoan - Thông tư 156/2013/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 156/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ...
rating 13 Sep, 2017 Xem: 235 Ý kiến: 0