Quy định chung về giá tính thuế

Article ID: 149
Last updated: 22 Jul, 2014
Article ID: 149
Last updated: 22 Jul, 2014
Bản cập nhật: 5
Lượt xem: 10664
Bình luận: 0
Ngày đăng: 18 Apr, 2012
by Tâm -
Ngày cập nhật: 22 Jul, 2014
by Ánh Vân - Webketoan

Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.

Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Giá tính thuế được xác định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế.

* Nguồn tham khảo

Điểm 22, Điều 7, mục 1, Chương II, Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013)

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 149
Last updated: 22 Jul, 2014
Bản cập nhật: 5
Lượt xem: 10664
Bình luận: 0
Ngày đăng: 18 Apr, 2012 by Tâm -
Ngày cập nhật: 22 Jul, 2014 by Ánh Vân - Webketoan