Nghị định mới sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP vào ngày 15/12/2017.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định sau:

+ Nghị định 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/07/2016

+ Nghị định 12/2015/NĐ-CP, ngày 12/02/2015

Nghị định chủ yếu xoay quanh:

Nghị định này có hiệu lực 01/02/2018.
 

ĐỌC VĂN BẢN VÀ TẢI: TẠI ĐÂYArticle ID: 1293
Last updated: 21 Dec, 2017
Bản cập nhật: 1
Thuế giá trị gia tăng -> Khấu trừ và hoàn thuế GTGT -> Nghị định mới sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN
http://tuvan.webketoan.vn/entry/1293/