Các khoản chi khác

Trường hợp nộp một lần, mức thực tế phát sinh của năm được xác định trên cơ sở tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phân bổ cho số năm khai thác còn lại. Trường hợp nộp hàng năm, mức thực tế phát sinh là số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của năm mà doanh nghiệp đã nộp Ngân sách Nhà nước.

Nguồn tham khảo: 

Điểm 2.32 đến 2.37 , Điều 4Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015 ( hiệu lực từ 06/08/2015) 

Lưu ý: Bấm vào liên kết tại số văn bản để vào thư viện Webketoan tải văn bản về.Article ID: 1004
Last updated: 03 Jul, 2015
Bản cập nhật: 1
Thuế thu nhập doanh nghiệp -> Chi phí -> Các khoản chi không được trừ -> Các khoản chi khác
http://tuvan.webketoan.vn/cac-khoan-chi-khac_1004.html