Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ ghi nhận truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, phạt chậm nộp sau khi có Quyết định xử phạt của Cơ quan Thanh tra

Article ID: 1430
Last updated: 09 Apr, 2018
Article ID: 1430
Last updated: 09 Apr, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 3766
Bình luận: 0
Ngày đăng: 09 Apr, 2018
by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 09 Apr, 2018
by Loan - Webketoan

Hỏi:  

Trả lời:

Đoạn 03 Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót quy định: “...Ảnh hưởng về thuế của việc sửa chữa các sai sót kỳ trước và điều chỉnh hồi tố đối với những thay đổi trong chính sách kế toán được kế toán và trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp””.

Điểm b Đoạn 57 Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về các thành phần chủ yếu của chi phí (hoặc thu nhập) thuế thu nhập gồm: “Các điều chỉnh trong năm cho thuế thu nhập hiện hành của các năm trước;

Như vậy, trường hợp sau quyết toán thuế, Công ty bị cơ quan Thanh tra thuế ra quyết định xử phạt phải nộp thêm thuế GTGT, thuế TNDN và phạt chậm nộp, công ty thực hiện hạch toán như sau:

  • Phản ánh Thuế TNDN phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có các TK 111, 112

  • Phản ánh Thuế GTGT phải nộp bổ sung, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

           Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Khi nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Có các TK 111, 112

  • Phản ánh số tiền phạt nộp chậm, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

           Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Khi nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, ghi:

Nợ TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

           Có các TK 111, 112

Trên đây là ý kiến trả lời của Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, đề nghị Độc giả thực hiện theo nội dung trên./.

Nguồn: www.mof.gov.vn

 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1430
Last updated: 09 Apr, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 3766
Bình luận: 0
Ngày đăng: 09 Apr, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 09 Apr, 2018 by Loan - Webketoan
Nên xem