Phải nộp lại số thuế GTGT đã được hoàn khi DN chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đầu ra

Article ID: 1581
Last updated: 04 Jul, 2019
Article ID: 1581
Last updated: 04 Jul, 2019
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 156
Bình luận: 0
Ngày đăng: 04 Jul, 2019
by Hằng - Webketoan
Ngày cập nhật: 04 Jul, 2019
by Hằng - Webketoan

Tại điểm c Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau:

“c) Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 như sau:

“5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyến đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản thì đối với số thuế GTGT đã được hoàn thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đối với số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì không phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.” Đề nghị doanh nghiệp có dự án đầu tư nghiên cứu các quy định, hướng dẫn nêu trên, trình bày cụ thể trường hợp của doanh nghiệp và liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn chi tiết.

Nguồn: CV 2119/TCT-CS ngày 27/5/2019 của TCT gửi VPCP

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1581
Last updated: 04 Jul, 2019
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 156
Bình luận: 0
Ngày đăng: 04 Jul, 2019 by Hằng - Webketoan
Ngày cập nhật: 04 Jul, 2019 by Hằng - Webketoan
Tags

Nên xem