Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kể toán

Article ID: 1184
Last updated: 17 Jan, 2017
Article ID: 1184
Last updated: 17 Jan, 2017
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 1810
Bình luận: 0
Ngày đăng: 17 Jan, 2017
by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 17 Jan, 2017
by Loan - Webketoan

► Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm

Đối với đơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập.

 Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán.

► Sổ kế toán phải được ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán.

  Việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm sau phải kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề. Sổ kế toán phải được ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ.

►  Thông tin, số liệu trên sổ kế toán phải được ghi bằng bút mực; không ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới; không ghi chồng lên nhau; không ghi cách dòng; trường hợp ghi không hết trang phải gạch chéo phần không ghi; khi ghi hết trang phải cộng số liệu tổng cộng của trang và chuyển số liệu tổng cộng sang trang kế tiếp.

Đơn vị kế toán phải khóa sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

► Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử. Trường hợp ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử thì phải thực hiện các quy định về sổ kế toán tại Điều 24, Điều 25, Luật số 88/2015/QH13 và các khoản trên, trừ việc đóng dấu giáp lai.

Sau khi khóa sổ kế toán trên phương tiện điện tử phải in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán năm để đưa vào lưu trữ.

Trường hợp không in ra giấy mà thực hiện lưu trữ sổ kế toán trên các phương tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.

* Nguồn tham khảo: Điều 26, Luật kế toán số 88/2015/QH13

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1184
Last updated: 17 Jan, 2017
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 1810
Bình luận: 0
Ngày đăng: 17 Jan, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 17 Jan, 2017 by Loan - Webketoan