Phân nhóm

Luật Kế toán
Luật kế toán 88/2015/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 88/2015/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015 LUẬT KẾ TOÁN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật kế toán. Chương...
rating 09 Oct, 2017 Lượt xem: 3837 Bình luận: 0
Sữa chữa sổ kế toán
1. Không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây: a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh; b) Ghi số âm bằng cách ghi...
rating 17 Jan, 2017 Lượt xem: 2282 Bình luận: 0
Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng
Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây: a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán. c) Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán. d) Người làm kế toán có trách...
rating 21 Jun, 2015 Lượt xem: 3840 Bình luận: 0

Bài trước 2 / 2 Bài kế →
1 2(Page 2 of 2)