Sub Categories
folder Quy định chung
folder Nội dung công tác kế toán
folder Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán
folder Kinh doanh dịch vụ hành nghề kế toán


Luật Kế toán
Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng
Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây: a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán. c) Người làm kế toán có quyền...
rating 18 Apr, 2016 Views: 2475 Comments: 0
Sữa chữa sổ kế toán
1. Không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây: a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải...
rating 17 Jan, 2017 Views: 937 Comments: 0
Webketoan - Luật kế toán 88/2015/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 88/2015/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015 LUẬT KẾ TOÁN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ...
rating 09 Oct, 2017 Views: 2258 Comments: 0