Kiểm kê tài sản

Article ID: 1187
Last updated: 10 May, 2017
Article ID: 1187
Last updated: 10 May, 2017
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 3369
Bình luận: 0
Ngày đăng: 10 May, 2017
by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 10 May, 2017
by Loan - Webketoan

Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.

Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trong các trường hợp sau đây:

- Cuối kỳ kế toán năm;

- Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản hoặc bán, cho thuê;

- Đơn vị kế toán được chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu;

- Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác;

- Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi kiểm kê tài sản, đơn vị kế toán phải lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, đơn vị kế toán phải xác định nguyên nhân và phải phản ánh số chênh lệch, kết quả xử lý vào sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính.

Việc kiểm kê phải phản ánh đúng thực tế tài sản, nguồn hình thành tài sản. Người lập và ký báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê.

Nguồn tham khảo: Điều 40, Luật kế toán số 88/2015/QH13

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1187
Last updated: 10 May, 2017
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 3369
Bình luận: 0
Ngày đăng: 10 May, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 10 May, 2017 by Loan - Webketoan