Hủy hợp đồng kinh tế có được điều chỉnh giảm doanh thu?

Article ID: 1371
Last updated: 02 Feb, 2018
Article ID: 1371
Last updated: 02 Feb, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 4923
Bình luận: 0
Ngày đăng: 02 Feb, 2018
by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 02 Feb, 2018
by Loan - Webketoan

Theo công văn 6008/TCT - CS, Tổng cục thuế vừa chấp nhận một trường hợp giảm doanh thu khi hủy hợp đồng kinh tế.

Cụ thể như sau:

Căn cứ: Điểm 1.5 Điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC

Theo đó:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần mà doanh nghiệp thực hiện được trong kỳ kế toán có thể thấp hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận ban đầu do các nguyên nhân: Doanh nghiệp chiết khấu thương mại, giảm giá hàng đã bán cho khách hàng hoặc hàng đã bán bị trả lại (do không đảm bảo điều kiện về quy cách, phẩm chất ghi trong hợp đồng kinh tế);

Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hoặc hàng bán bị trả lại thì doanh nghiệp được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc:

- Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, kế toán phải coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo.

- Trường hợp Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh.

Trường hợp Công ty và khách hàng giao kết hợp đồng kinh tế, Công ty đã xuất hóa đơn GTGT, đã kê khai nộp thuế nhưng chưa giao hóa đơn cho người mua mà lưu tại quyển, người mua là doanh nghiệp chưa kê khai khấu trừ, Công ty và khách hàng (người mua) có thóa thuận hủy hợp đồng đã ký để trả lại tiền cho người mua thì Cục thuế sẽ hướng dẫn Công ty căn cứ thỏa thuận hủy hợp đồng đã ký giữa các bên để điều chỉnh giảm doanh thu theo quy định về việc điều chỉnh giảm doanh thu của chế độ kế toán doanh nghiệp.

Nguồn tham khảo: Công văn 6008/TCT-CS, ngày 29/12/2017

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1371
Last updated: 02 Feb, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 4923
Bình luận: 0
Ngày đăng: 02 Feb, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 02 Feb, 2018 by Loan - Webketoan
Tài liệu đính kèm

Nên xem