Gộp Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN có được không?

Article ID: 1384
Last updated: 05 Mar, 2018
Article ID: 1384
Last updated: 05 Mar, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 6460
Bình luận: 0
Ngày đăng: 05 Mar, 2018
by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 05 Mar, 2018
by Loan - Webketoan

Gộp báo cáo tài chính là việc cộng kỳ kế toán năm đầu tiên (hoặc năm cuối cùng) với kỳ kế toán tiếp theo (hoặc với kỳ kế toán trước đó)

Căn cứ:

 • Khoản 4 Điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13
 • Khoản 3 điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Theo đó:

** Điều kiện gộp BCTC:

 • Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm;
 • Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

** Điều kiện gộp QT TNDN:

 • Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán
 • Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

Ví dụ: Doanh nghiệp A mới thành lập trong năm 2017, và tính từ ngày thành lập (kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) đến hết ngày 31/12/2017 dưới < 90 ngày thì doanh nghiệp được gộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN vào năm 2018.

*Thủ tục:
– Công văn xin gộp báo cáo tài chính gửi Cơ quan thuế trước ngày 31/03/20..
– Công văn Gộp BCTC lập thành 02 bản nộp tại bộ phận 01 cửa của chi cục thuế quản lý, cơ quan thuế giữ 1 bản, doanh nghiệp giữ 01 bản lưu trữ

Khi nộp công văn gộp báo cáo tài chính với cơ quan thuế quản lý, kế toán cần hỏi rõ cán bộ tiếp nhận tại bộ phận một cửa rằng: có phải chờ công văn đồng ý của cơ quan thuế hay không, hay là chỉ phải nộp công văn này là được. Nhớ in công văn gộp báo cáo tài chính thành 02 bản và lấy mộc “công văn đến” của cơ quan thuế quản lý về lưu tại doanh nghiệp.

Tuỳ vào mỗi cơ quan thuế khác nhau, có thể họ sẽ có quy định khác nhau đối với trường hợp này. Kế toán cần lưu ý.

**** Lưu ý:

 • Hiện nay chưa có văn bản nào quy định rõ Quyết toán thuế TNCN có được gộp hay không?
 • Nếu doanh nghiệp bạn trong năm không trả lương thì không phải nộp quyết toán thuế TNCN
 • Nếu doanh nghiệp bạn trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền.

MẪU CÔNG VĂN ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1384
Last updated: 05 Mar, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 6460
Bình luận: 0
Ngày đăng: 05 Mar, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 05 Mar, 2018 by Loan - Webketoan
Tài liệu đính kèm

Nên xem