Kế toán - Kiểm toán
Webketoan - Luật kế toán 88/2015/QH13 Download
Webketoan Luật KT 88.pdf
Luật kế toán 2017
09 Oct, 2017 2.35 mb Downloads: 1269
Thông báo 755/TB-KBNN Download
Webketoan_TB755_28022018BTC.doc
Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2018
02 Mar, 2018 316 kb Downloads: 242
Nghị định 41/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND41_12032018CP.pdf
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
19 Mar, 2018 2.25 mb Downloads: 91319
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Download
Webketoan Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.pdf
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017
20 Mar, 2018 712 kb Downloads: 462
Thông tư 161/2007/TT-BTC Download
Webketoan 161_2007_TT-BTC.pdf
Thông tư này hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán gồm: Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”, Chuẩn mực kế toán số 03 “Tài sản cố định hữu hình”, Chuẩn mực kế toán số 04 “Tài sản cố định vô hình”, Chuẩn mực kế toán số 05 “Bất động sản đầu tư”, Chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”, Chuẩn mực kế toán số 07 “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết”, Chuẩn mực kế toán số 08 “Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh”, Chuẩn mực kế toán số 10 “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”, Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”, Chuẩn mực kế toán số 15 “Hợp đồng xây dựng”, Chuẩn mực kế toán số 16 “Chi phí đi vay”, Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính”, Chuẩn mực kế toán số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”, Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”, Chuẩn mực kế toán số 26 “Thông tin về các bên liên quan
28 Mar, 2018 33.21 mb Downloads: 315
Quyết định 234/2003/QĐ-BTC Download
Webketoan 234_2003_QD-BTC_53084.doc
CÔNG BỐ SÁU (06) CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (ĐỢT 3)
28 Mar, 2018 194 kb Downloads: 107
Quyết định 165/2002/QĐ-BTC Download
Webketoan 165_2002_QD-BTC_50537.doc
Ban hành sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) có số hiệu và tên gọi sau đây:

- Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung;

- Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản;

- Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;

- Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng;

- Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay;

- Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
28 Mar, 2018 323 kb Downloads: 107
Thông tư 23/2018/TT-BTC Download
Webketoan TT23_12032018BTC.pdf
Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính đối với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến chứng quyền có bảo đảm. Thông tư này không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của các công ty chứng khoán đối với ngân sách Nhà nước.
03 Apr, 2018 643 kb Downloads: 411
Thông báo số 1330/TB-KBNN Download
Webketoan TB1330_30032018BTC.doc
Tỷ giá hạch toán ngoại tệ Tháng 04/2018
04 Apr, 2018 315 kb Downloads: 215
Thông tư 21/2006/TT-BTC Download
Webketoan TT 21_2006_TT-BTC_10916.doc
Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết định số 100/2005/qđ-btc
04 Apr, 2018 399 kb Downloads: 389
← Bài trước Bài kế
1 2