ERROR
File was not found on server.
Recent files
Webketoan - Thông tư 130/2016/TT-BTC Download
Webketoan TT 130.docx
Hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP
26 Sep, 2017 82 kb Downloads: 0
Webketoan - Luật 31/2013/QH13 Download
Webketoan Luật số 31.doc
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT (13/2008/QH12)
26 Sep, 2017 46 kb Downloads: 0
Webketoan - Luật số 13/2008/QH12 Download
Webketoan Luật số 13.pdf
Luật hướng dẫn về thuế GTGT

Hiệu lực: 03/06/2008

Ban hành: 01/01/2009
26 Sep, 2017 105 kb Downloads: 0
Webketoan - Công văn 4253/TCT-CS Download
Webketoan CV 4253.pdf
Giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 về phương pháp tính thuế
Ban hành: Ngày 20/09/2017
25 Sep, 2017 194 kb Downloads: 0
Webketoan - Thông tư 93/2015/TT-BTC Download
Webketoan TT 93.pdf
Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ) và Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
25 Sep, 2017 395 kb Downloads: 0
Most downloaded
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Download
TT156_08MST.zip
19 Aug, 2014 0 b Downloads: 27207
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Download
C1_02_GNT.zip
Mẫu số C1- 02/NS
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính (đã cập nhật theo QĐ 759/QĐ-BTC)
08 Oct, 2013 8 kb Downloads: 18889
Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước Download
C1_07_DNDC.zip
Mẫu số C1-07/NS
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính (đã cập nhật theo QĐ 759/QĐ-BTC)
08 Oct, 2013 10 kb Downloads: 9227
Mẫu 16/ĐK-TNCN Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Download
TT156_16DKTNCN.zip
19 Dec, 2013 11 kb Downloads: 8518
Công văn 2755 ngày 10/8/2011 của Tổng cục Thuế Download
CV2755_10082011TCT.pdf
Văn bản hướng dẫn cách tính số thuế phải nộp theo hình thức "Quyết toán hết vào đầu năm" hoặc "Quyết toán riêng cho từng năm" đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản mà bên thuê tài sản trả tiền trước cho nhiều năm
14 Apr, 2012 220 kb Downloads: 5044