Phân nhóm
folder Văn bản hướng dẫn khác
folder Công văn thuế
Công văn hướng dẫn chính sách thuế
folder Biểu mẫu Thông tư 156
Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 156
folder Biểu mẩu Thông tư 08
Biểu mẫu kèm theo TT 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013.


Biểu mẫu - Tài liệu
Mẫu D01-TS theo QĐ 595 Download
Webketoan - Mẫu D01-TS theo QĐ 595.docx
Mẫu D01-TS: Tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia BHXH làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHYT, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, thay đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT
10 Aug, 2018 18 kb Downloads: 1
Mẫu TK1-TS theo QĐ 595 Download
Webketoan - Mẫu TK1-TS theo QĐ 595 - 888.docx
Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT
10 Aug, 2018 21 kb Downloads: 39
Mẫu TK3-TS theo QĐ 595 Download
Webketoan - Mẫu TK3-TS theo QĐ 595.docx
Mẫu TK3-TS: kê khai các thông tin của đơn vị khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi
thay đổi thông tin của đơn vị.
10 Aug, 2018 17 kb Downloads: 22
Mẫu_D02 theo QĐ 595 Download
Webketoan - Mẫu_D02 theo QĐ 595.xls
Mẫu_D02 theo QĐ 595: đơn vị sử dụng lao động lập trong trường hợp truy thu, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.
10 Aug, 2018 38 kb Downloads: 131
Mẫu C12-TS theo QĐ 595 Download
Webketoan - C12-TS.xls
Mẫu C12-TS theo QĐ 595: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN
10 Aug, 2018 300 kb Downloads: 20
Mẫu C13 - TS theo QĐ 595 Download
Webketoan - Mẫu C13-TS theo QĐ 595.xls
Mẫu C13 - TS theo QĐ 595: Thông báo kết quả đóng cho người tham gia BHXH bắt buộc.
10 Aug, 2018 219 kb Downloads: 36
Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN Download
Webketoan Giay uy quyen quyet toan 02 UQQT-TNCN (04).doc
Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN
22 Aug, 2018 29 kb Downloads: 44
Mẫu số 05/DS-TNCN Download
Webketoan DS ca nhan nhan thu nhap 05 DS-TNCN (25).doc
Danh sách cá nhân nhận thu nhập
22 Aug, 2018 44 kb Downloads: 115