Phân nhóm
folder Văn bản hướng dẫn khác
folder Công văn thuế
Công văn hướng dẫn chính sách thuế
folder Biểu mẫu Thông tư 156
Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 156
folder Biểu mẩu Thông tư 08
Biểu mẫu kèm theo TT 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013.