Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiền từng phần.

Article ID: 866
Last updated: 27 Sep, 2013

Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiền từng phần. 

                              (Đối với thu nhập thường xuyên)

                                                                                                ĐVT: Triệu đồng Việt Nam.

Bậc

Thu nhập tính thuế / tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5

5%

0+5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 đến 10

10%

0,25 + 10% TNTT trên 5

10% TNTT - 0,25

3

Trên 10 đến 18

15%

0,75+ 15% TNTT trên 10

15% TNTT - 0,75

4

Trên 18 đến 32

20%

1,95 + 20% TNTT trên 18

20% TNTT - 1,65

5

Trên 32 đến 52

25%

4,75+ 25% TNTT trên 32

25% TNTT – 3,25

6

Trên 52 đến 80

30%

9,75 + 30% TNTT trên 52

30% TNTT - 5,85

7

Trên 80

35%

18,15 + 35% TNTT trên 80

35% TNTT - 9,85

*Trong đó, TNTT là thu nhập tính thuế

This article was:   Report an issue


Article ID: 866
Last updated: 27 Sep, 2013
Revision: 1
Views: 10077
Comments: 0
Posted: 27 Sep, 2013 by Hải Tâm - Webketoan
Updated: 27 Sep, 2013 by Hải Tâm - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Prev     Next
Quy đổi thu nhập không gồm thuế thành thu nhập...       Văn bản thuế thu nhập cá nhân