Thủ tục đăng ký giảm trừ đối với người khuyết tật

Article ID: 865
Last updated: 08 Oct, 2013

Người khuyết tật: Là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

Các dạng tật:

+ Khuyết tật vận động.

+ Khuyết tật nghe, nói.

+ Khuyết tật nhìn

+ Khuyết tật thần kinh, tâm thần

+ Khuyết tật trí tuệ

+ Khuyết tật khác.

Xác nhận khuyết tật

- Do hội đồng xác định mức độ khuyết tật

- Hội đồng xác định mức độ khuyết tật do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) thành lập, gồm các thành viên:

+ Chủ tịch UBND xã làm chủ tịch

+ Trạm trưởng trạm y tế cấp xã

+ Công chức cấp xã phụ trách công tác LĐ - TB - XH

+ Người đứng đầu hoặc cấp phó của UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam,, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh cấp xã.

+ Người đứng đầu tổ chức của người khuyết tật cấp xã nơi có tổ chức của người khuyết tật

Thủ tục xác định mức độ khuyết tật

- Người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật gửi đơn đến UBND xã nơi người khuyết tật cư trú.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, chủ tịch UBND xã niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.

- Giấy xác nhận khuyết tật có hiệu lực kể từ ngày chủ tịch UBND cấp xã ký.

** Tham khảo Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/06/2010**.

This article was:   Report an issue


Article ID: 865
Last updated: 08 Oct, 2013
Revision: 4
Views: 5526
Comments: 0
Posted: 27 Sep, 2013 by Ánh Vân - Webketoan
Updated: 08 Oct, 2013 by Ánh Vân - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Prev     Next
Giảm trừ gia cảnh       Thu nhập từ đầu tư, chuyển nhượng vốn