Kế toán áp dụng đối với công ty quản lý quỹ

Article ID: 842
Last updated: 22 Jan, 2013

Ngày 05/09/2011, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 125/2011/TT-BTC, hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý quỹ. Theo đó, đổi tên và bổ sung tài khoản kế toán cấp 2 của các Tài khoản cấp 1 đã ban hành tại Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC. Cụ thể: Đổi tên các Tài khoản:

  • TK 511 thành “Doanh thu hoạt động nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ khác”. 
  • TK 532 thành “Các khoản giảm trừ doanh thu”;
  • TK 631 thành “Chi phí hoạt động nghiệp vụ”;
  • TK 002 thành “Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ”;
  • TK 003 thành “Tài sản nhận ký cược”.


Đồng thời, bổ sung 3 Tài khoản cấp 1 trong Bảng Cân đối kế toán và 6 Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán, 

Tài khoản 132 - Phải thu hoạt động nghiệp vụ

Tài khoản 132 có 5 Tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 1321 - Phải thu hoạt động quản lý Quỹ ĐTCK và quản lý Công ty ĐTCK;

- Tài khoản 1322 - Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;

- Tài khoản 1323 - Phải thu phí thưởng hoạt động;

- Tài khoản 1324 - Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán;

- Tài khoản 1328 - Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác.

Tài khoản 359 - Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư.

Tài khoản 637 - Chi phí trực tiếp chung

Tài khoản 637 có 5 Tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 6371 - Chi phí nhân viên trực tiếp;

- Tài khoản 6372 - Chi phí vật tư, đồ dùng;

- Tài khoản 6373 - Chi phí khấu hao TSCĐ;

- Tài khoản 6374 - Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Tài khoản 6378 - Chi phí bằng tiền khác.

Tài khoản 012 - Chứng khoán lưu ký của Công ty quản lý Quỹ.

Tài khoản 015 - Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý Quỹ.

Tài khoản 021 - Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác.

Tài khoản 022 - Danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác.

Tài khoản 023 - Các khoản phải thu của nhà đầu tư uỷ thác.

Tài khoản 024 - Các khoản phải trả của nhà đầu tư uỷ thác.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.

*(Căn cứ pháp lý: Điều 3, Thông tư 125/2011/TT-BTC ban hành ngày 05 tháng 09 năm 2011 của Bộ Tài Chính).

Xem chi tiết và tải toàn bộ thông tư về tại đây

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 842
Last updated: 22 Jan, 2013
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 6138
Bình luận: 0
Ngày đăng: 22 Jan, 2013 by Ánh Vân - Webketoan
Ngày cập nhật: 22 Jan, 2013 by Ánh Vân - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Kế toán đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm       CĐKT doanh nghiệp nhỏ và vừa