Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn

Article ID: 730
Last updated: 03 Jun, 2019

Theo quy định của Luật BHXH 71/2006/QH11 hiệu lực từ 01/01/2007 đến hết năm 2015, Luật BHXH số 58/2014/QH13 hiệu lực từ 01/01/2016 đến nay, Nghị định 44/2017/NĐ-CP và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản trích theo lương bao gồm Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và Kinh phí công đoàn (KPCĐ) áp dụng cho từng giai đoạn (xem Bảng 1 đến Bảng 5). Tỷ lệ trích đối với doanh nghiệp (DN) đóng góp được đưa vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ và người lao động (NLĐ) đóng góp thường được trừ vào lương như sau:

Tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng giai đoạn từ 2010 đến 2011

Các khoản trích theo lương

DN (%)

NLĐ (%)

Cộng (%)

1. BHXH

16

6

22

2. BHYT

3

1,5

4,5

3. BHTN

1

1

2

4. KPCĐ

2

2

Cộng (%)

22

8,5

30,5

Bảng 3 – Tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng giai đoạn từ 2012 đến 2013

Các khoản trích theo lương

DN (%)

NLĐ (%)

Cộng (%)

1. BHXH

17

7

24

2. BHYT

3

1,5

4,5

3. BHTN

1

1

2

4. KPCĐ

2

2

Cộng (%)

23

9,5

32,5

Bảng 4 – Tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng giai đoạn từ 2014 đến 31/05/2017

Các khoản trích theo lương

DN (%)

NLĐ (%)

Cộng (%)

1. BHXH

18

8

26

2. BHYT

3

1,5

4,5

3. BHTN

1

1

2

4. KPCĐ

2

2

Cộng (%)

24

10,5

34,5

Bảng 5 - Tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng giai đoạn từ 01/06/2017 trở về sau
 

Các khoản trích theo lương

DN (%)

NLĐ (%)

Cộng (%)

1. BHXH

17.5

8

25.5

2. BHYT

3

1,5

4,5

3. BHTN

1

1

2

4. KPCĐ

2

2

Cộng (%)

23.5%

10,5

34%

BHXH, BHYT tính tỷ lệ trên lương cơ bản.

BHTN tính tỷ lệ trên lương tối thiểu vùng.

Tối đa lương cơ bản, lương tối thiểu vùng là 20 lần.

Ghi chú thêm: Theo hướng dẫn của BHXH TP.HCM (1684/HD-BHXH), đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và đã đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị khác thì lập danh sách riêng chỉ đóng 0.5% cho các đối tượng này. 
Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 730
Last updated: 03 Jun, 2019
Bản cập nhật: 7
Lượt xem: 187861
Bình luận: 0
Ngày đăng: 17 Dec, 2012 by Ánh Vân - Webketoan
Ngày cập nhật: 03 Jun, 2019 by Thanh Nam - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Nên xem
item Luật số 58/2014/QH13
item Nghị định 44/2017/NĐ-CP
item Luật BHXH 71/2006/QH 11

Bài trước     Bài kế
Bảo hiểm       Hướng dẫn lập hồ sơ bảo hiểm đối với lao...