Thuế tài nguyên- Các văn bản pháp lý về thuế tài nguyên

Article ID: 726
Last updated: 04 May, 2016

Các văn bản pháp lý về thuế tài nguyên gồm:

-   Luật thuế Tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25-11-2009 của Quốc hội, có hiệu lực 01/07/2010.

-  Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên, có hiệu lực 01/07/2010.

- Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, hướng dẫn khai thuế tài nguyên và có hiệu lực 20/12/2013

- Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng dẫn về Thuế tài nguyên, thay thế thông tư 105/2010/TT-BTC và  có hiệu lực 20/11/2015. 

- Thông tư 12/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 7 Thông tư 152/2015/TT-BTC, có hiệu lực 01/07/2016.
Đánh giá bài viết:   Report an issue


Article ID: 726
Last updated: 04 May, 2016
Revision: 3
Xem: 7441
Ý kiến: 0
Posted: 14 Dec, 2012 by Ánh Vân - Webketoan
Updated: 04 May, 2016 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Thêm nhận xét
Bài trước     Bài kế
Phí và Thuế khác       Lệ phí trước bạ