Văn bản pháp quy về thuế BVMT

Article ID: 706
Last updated: 12 May, 2016

Luật thuế BVMT

Luật số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội

Về Thuế Bảo Vệ Môi Trường.

Hiệu lực thi hành: 01/01/2012.

Nghị quyết

Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của UBTV Quốc hội

Về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Hiệu lực thi hành: 01/01/2012.

Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 01/05/2015

Về biểu thuế bảo vệ môi trường

Hiệu lực thi hành: 01/05/2015

Nghị định

Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Hiệu lực thi hành: 01/01/2012.

Thông tư

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08.08.2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường.

Hiệu lực thi hành: 01/01/2012.

Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài Chính.

Sửa đổi, bổ sung thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài Chính.

Hiệu lực thi hành: 15/11/2012.

Thông tư số 60/2015/TT-BTC ngày 27/04/2015 của Bộ Tài Chính

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC

Hiệu lực thi hành: 01/05/2015

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 706
Last updated: 12 May, 2016
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 5927
Bình luận: 0
Ngày đăng: 05 Dec, 2012 by Ánh Vân - Webketoan
Ngày cập nhật: 12 May, 2016 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Thuế bảo vệ môi trương       Đối tượng chịu thuế BVMT