Văn bản pháp quy về thuế tiêu thụ đặc biệt

Article ID: 668
Last updated: 01 Jun, 2017

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Luật số 27/2008/QH12 ban hành ngày 28/11/2008 của Quốc Hội.

 • Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Hiệu lực thi hành: ngày 01 tháng 04 năm 2009.

Luật số 71/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTDB số 27/2008/QH12
 • Hiệu lực thi hành: 01/01/2015

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi số 70/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTDB số 27/2008/QH12
 • Hiệu lực thi hành: 01/01/2016

Luật 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTDB 27/2008/QH12
 • Hiệu lực thi hành:  01/07/2016 

Luật thuế TTDB hợp nhất: 02/VBHN-VPQH

Hợp nhất các văn bản:
 Luật số 70/2014/QH13 – Ngày ban hành: 26/11/2014
• Luật 71/2014/QH13  Ngày ban hành: 26/11/2014
• Luật 106/2016/QH13 – Ngày ban hành: 06/04/2016

Nghị định.

Nghị định 26/2009/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính Phủ.

 • Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Hiệu lực thi hành: 01 tháng 04 năm 2009.

Nghị định 113/2011/NĐ-CP ban hành ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính Phủ

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Hiệu lực thi hành: 01 tháng 02 năm 2012.

Nghị định 108/2015/NĐ-CP ban hành ngày 28/10/2015

 • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một s điu của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Hiệu lực thi hành: 01/01/2016

Thông tư.

Thông tư 05/2012/TT-BTC ban hành ngày 05/01/2212 của Bộ Tài Chính

 • Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Hiệu lực thi hành: 01 tháng 02 năm 2012.

Thông tư 195/2015/TT-BTC ban hành ngày 24/11/2015 

 • Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Hiệu lực thi hành: 01/01/2016

Thông tư 20/2017/TT-BTC ban hành ngày 06/03/2017

 • Sửa đổi, bổ sung Thông tư 195/2015/TT-BTC
 • Hiệu lực thi hành: 20/04/2017
Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 668
Last updated: 01 Jun, 2017
Bản cập nhật: 9
Lượt xem: 13648
Bình luận: 0
Ngày đăng: 21 Nov, 2012 by Ánh Vân - Webketoan
Ngày cập nhật: 01 Jun, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Thuế tiêu thụ đặc biệt       Đối tượng