Thanh tra kiểm tra doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Article ID: 595
Last updated: 30 Aug, 2012

Thanh tra kiểm tra doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện:

  • Tăng số thuế TNDN được hưởng ưu đãi thuế so với đơn vị tự kê khai (kể cả trường hợp doanh nghiệp chưa kê khai để được hưởng ưu đãi thuế) thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định đối với số thuế TNDN do kiểm tra, thanh tra phát hiện (bao gồm số thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm và số thuế TNDN thuộc đối tượng được ưu đãi thuế  theo quy định đã kê khai nhưng chưa xác định số thuế được ưu đãi).
  • Giảm số thuế TNDN được hưởng ưu đãi thuế so với đơn vị tự kê khai thì doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo theo quy định đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp do kiểm tra, thanh tra phát hiện.
  • Tuỳ theo mức độ vi phạm của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt  vi phạm  pháp luật về thuế theo quy định.
Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 595
Last updated: 30 Aug, 2012
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 6938
Bình luận: 0
Ngày đăng: 23 Aug, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Ngày cập nhật: 30 Aug, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Xác định lỗ và chuyển lỗ       Thuế suất ưu đãi