Điều kiện khấu trừ thuế TTĐB

Article ID: 515
Last updated: 18 Jul, 2012

-  Chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu (đối với hàng nhập khẩu nguyên liệu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB)
-  Mua nguyên liệu trực tiếp của nhà sản xuất trong nước, chứng từ gồm:
  + Hợp đồng mua bán hàng hoá
  + Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  + Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
  + Hoá đơn GTGT khi mua hàng:

     Thuế TTĐB  =  Giá tính thuế TTĐB  x  Thuế suất thuế TTĐB

     Giá tính thuế TTĐB  =  Giá mua chưa có thuế GTGT  -  Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)
                                                            1  +  Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt


     Thuế TTĐB phải nộp  =  Số thuế TTĐB phải nộp của hàng hoá chịu thuế TTĐB xuất kho tiêu thụ trong kỳ
     tr
ừ (-) Số thuế TTĐB đã nộp hoặc đã trả ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ

Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra. số thuế TTĐB được phép khấu trừ tối đa không vượt quá số thuế TTĐB tính cho phần nguyên liệu theo tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm.

Ví dụ : Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở A phát sinh các nghiệp vụ sau:
+ Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước, đã nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu 250 triệu đồng (biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu).
+ Xuất kho 8.000 lít để sản xuất 12.000 chai rượu.
+ Xuất bán 9.000 chai rượu, số thuế TTĐB phát sinh khi xuất bán của 9.000 chai rượu xuất bán là 350 triệu đồng.
+ Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nước rượu phân bổ cho 9.000 chai rượu đã bán ra là 150 triệu đồng.
Số thuế TTĐB cơ sở A phải nộp trong kỳ là: 350 triệu đồng - 150 triệu đồng = 200 triệu đồng.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 515
Last updated: 18 Jul, 2012
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 14036
Bình luận: 0
Ngày đăng: 10 Jul, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Ngày cập nhật: 18 Jul, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Hoàn thuế TTĐB       Giảm thuế TTĐB