Nguyên tắc lập hồ sơ khai thuế TTĐB

Article ID: 511
Last updated: 18 Jul, 2012

-  Số tiền ghi trên tờ khai làm tròn đến đơn vị là đồng Việt Nam, không ghi số thập phân.

-  Các số liệu ghi trên tờ khai phải chính xác, rõ ràng, không được tẩy xoá.

-  Tờ khai thuế phải lập đúng mẫu quy định, ghi đầy đủ thông tin định danh theo đăng ký với cơ quan thuế, mã số thuế và có người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên, đóng dấu.

-  Người nộp thuế không được thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế.

This article was:   Report an issue


Article ID: 511
Last updated: 18 Jul, 2012
Revision: 2
Views: 5355
Comments: 0
Posted: 10 Jul, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Updated: 18 Jul, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Prev     Next
Nộp thuế TTĐB       Hướng dẫn khai thuế TTĐB