Nộp thuế TTĐB

Article ID: 510
Last updated: 18 Jul, 2012

Hồ sơ:
-  Hồ sơ khai thuế theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
-  Hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh : Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
-  Hồ sơ khai thuế bổ sung: Được nộp vào bất cứ ngày làm việc nào, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở NNT.

Đồng tiền nộp thuế:
-  Đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam.
-  Nếu nộp bằng ngoại tệ chỉ được nộp bằng các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của Ngân hàng nhà nước và được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng nhà nước công bố có hiệu lực tại thời điểm tiền thuế được nộp vào ngân sách nhà nước. Việc quản lý ngoại tệ nộp thuế thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính

Nơi nộp thuế:
-  Tại Kho bạc Nhà nước;
-  Tại cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế;
-  Thông qua tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế;
-  Tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Thủ tục nộp thuế:
Người nộp thuế có thể nộp bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản hoặc bằng giao dịch điện tử. Thủ tục nộp thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

Cách xác định ngày đã nộp thuế:

-  Nếu Người nộp thuế bằng chuyển khoản, hoặc bằng giao dịch điện tử thì ngày nộp thuế vào Ngân sách nhà nước được xác định là ngày ngân hàng, tổ chức tín dụng khác xác nhận trên giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản, xác nhận trên chứng từ nộp thuế bằng điện tử.
-  Nếu Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt thì ngày nộp thuế là ngày cơ quan kho bạc, cơ quan thu hoặc cơ quan uỷ nhiệm thu nhận tiền và ký tên trên chứng từ thu thuế bằng tiền mặt.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 510
Last updated: 18 Jul, 2012
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 6034
Bình luận: 0
Ngày đăng: 10 Jul, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Ngày cập nhật: 18 Jul, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Hồ sơ khai thuế TTĐB bổ sung       Nguyên tắc lập hồ sơ khai thuế TTĐB