Thời điểm xác định thuế TTĐB

Article ID: 505
Last updated: 18 Jul, 2012

Căn cứ theo mục 12, điều 5, chương II, thông tư 05/2012 ngày 05/01/2012

Hàng hóa:
Thời điểm phát sinh doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền;

- Nhập khẩu:
Là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan

- Dịch vụ :
Thời điểm phát sinh doanh thu là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

This article was:   Report an issue


Article ID: 505
Last updated: 18 Jul, 2012
Revision: 1
Views: 7342
Comments: 0
Posted: 10 Jul, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Updated: 18 Jul, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Prev     Next
Giá tính thuế TTĐB đối với các loại hình khác       Thuế suất thuế TTĐB