Giá tính thuế TTĐB đối với hàng sản xuất trong nước

Article ID: 502
Last updated: 18 Jul, 2012
Giá tính thuế TTĐB  =  
  Giá bán chưa có thuế GTGT     -   Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)
1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Hạch toán phụ thuộc :
   Giá tính thuế TTĐB : Giá do cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc bán ra chưa có thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường (nếu có).

Bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở quy định và chỉ hưởng hoa hồng:
   Giá tính thuế TTĐB : Giá bán chưa có thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trưòng (nếu có) do cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng

Bán hàng qua các cơ sở kinh doanh thương mại:

Giá tính thuế TTĐB : Giá bán chưa có thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường (nếu có) của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại đó bán ra.
(Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn 10% so với giá cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành).

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 502
Last updated: 18 Jul, 2012
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 8684
Bình luận: 0
Ngày đăng: 10 Jul, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Ngày cập nhật: 18 Jul, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Giá tính thuế TTĐB       Giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu