Công thức tính thuế nhà thầu

Article ID: 498
Last updated: 02 Aug, 2016

Công thức tính thuế nhà thầu

Doanh thu tính thuế GTGT là DT đã bao gồm tất cả các thuế

Doanh thu tính thuế TNDN là DT đã bao gồm tất cả các thuế trừ thuế GTGT

1) Trường hợp giá trị hợp đồng bao gồm thuế

Thuế GTGT = Giá trị hợp đồng x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT

Thuế TNDN = (Giá trị hợp đồng - thuế GTGT) x tỷ lệ thuế TNDN

2) Trường hợp giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế

DTTT TNDN = Giá trị hợp đồng / (1- tỷ lệ thuế TNDN)

DTTT GTGT = DTTT TNDN / (1- tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT )

Thuế GTGT = DTTT GTGT x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT

Thuế TNDN = DTTT TNDN x tỷ lệ thuế TNDN

3) Trường hợp giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT

Thuế TNDN = Giá trị hợp đồng x tỷ lệ thuế TNDN

DTTT GTGT = Giá trị hợp đồng /(1 - tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT )

Thuế GTGT = DTTT GTGT x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT

Cập nhật theo quy định mới tại Thông tư 103/2014/TT-BTC

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 498
Last updated: 02 Aug, 2016
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 30375
Bình luận: 0
Ngày đăng: 25 Jun, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
Ngày cập nhật: 02 Aug, 2016 by Hải Tâm - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Nên xem
item Nghĩa vụ thuế nhà thầu

External links
http://tuvan.webketoan.vn/client/images/icons/article_out.svg Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định mới về thuế nhà thầu

Bài trước     Bài kế
Phương pháp hỗn hợp       Khai, nộp thuế nhà thầu